Uitvoeringsprogramma Circulaire Samenleving

Uitvoeringsprogramma Circulaire Samenleving

Gemeente Ridderkerk

De Rijksoverheid werkt aan een duurzame economie voor de toekomst. Slim en zuinig omgaan met onze grondstoffen is daar een belangrijk onderdeel van en als stip op de horizon heeft Nederland een ambitieuze doelstelling geformuleerd: Nederland circulair in 2050. De gemeente Ridderkerk wil graag een rol nemen in deze transitie door het Rijksbrede programma Circulaire Economie te vertalen naar haar lokale context. Circulaire economie was als thema beschreven in de overkoepelende klimaatvisie, maar wat miste was een duidelijke visie en vertaling naar de praktijk.

Opdracht

PHI Factory is gevraagd om te ondersteunen bij het opstellen van een uitvoeringsprogramma circulariteit voor de gemeente Ridderkerk. Dit uitvoeringsprogramma moest een stip op de horizon bieden evenals een aanpak waarmee de gemeente haar doelstellingen kan realiseren samen met haar medewerkers en organisaties binnen de gemeente.

De PHI aanpak

Het doel was om het circulariteitsvraagstuk inzichtelijk en tastbaar te maken en vervolgens te vertalen naar een concrete rol voor de gemeente Ridderkerk binnen deze mondiale, nationale en regionale transitie. Voor de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma zijn een aantal stappen doorlopen:

  • Deskresearch: onderzoek van de huidige documentatie en beschikbare informatie over circulariteit en duurzaamheid bij de gemeente Ridderkerk
  • Een interne ambitiesessie: waarin de ambities en belangrijkste uitgangspunten voor een circulaire samenleving zijn vastgesteld.
  • Speelveldanalyse: een verkenning van het speelveld, huidige initiatieven en de belangrijkste stakeholders in deze fase van de transitie.
  • Interviews: op basis van de geformuleerde ambitie en geïdentificeerde stakeholders zijn interviews gehouden. De informatie uit deze interviews is verwerkt in dit uitvoeringsprogramma zodat dit plan een co-creatie is.

Hierbij is een pragmatisch aanpak gehanteerd: daar waar mogelijk werd input opgehaald uit de gemeente en omgeving. Dit is aangevuld met ervaring en expertise uit het werkveld om te komen tot een uitvoerbaar uitvoeringsprogramma.

Het resultaat

Een leesbaar en actiegericht uitvoeringsprogramma circulaire samenleving. Specifiek is in de Ridderkerkse context gekozen voor het woord samenleving in plaats van economie omdat hiermee het belang van de mens (inwoner van de gemeente Ridderkerk) als onderdeel van deze transitie wordt benadrukt. 

In het uitvoeringsprogramma zijn de geïdentificeerde rollen die de gemeente kan spelen in deze transitie vertaald naar 3 hoofdroutes. Naast deze hoofdroutes zijn ook de meeste relevante waardeketens voor de gemeente Ridderkerk bepaald: bouw, Voedsel en organische reststromen en consumptiegoederen. De combinatie van deze twee componenten resulteert in concrete activiteiten voor de aankomende jaren zoals het formuleren van een circulair inkoopbeleid, een haalbaarheidsstudie naar een circulair ambachtscentrum en het opleiden en inspireren van de interne organisatie. Alle activiteiten zijn voorzien van een planning en kostenraming om het zo concreet en overdraagbaar mogelijk te maken.

Gemeente Ridderkerk

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Free CE consult?

We would like to schedule an hour in our online room to spar with you about the (sustainable) challenges your organization faces in the short and long term.

Leave your e-mail address to make an appointment.