Termijnperspectief: Energie en grondstoffen in samenhang

De beweging die we willen maken met het klimaatakkoord heeft als doel een duurzamere wereld van morgen te borgen. En dit gaat niet alleen om energie, maar ook de verwerking en het gebruik van grondstoffen in de gebouwde omgeving. Voor de bewustwording ten aanzien van daadwerkelijk gebruik en het begrijpelijk maken staan wij achter een indicator en norm gebaseerd op kilowattuur, maar graag zouden we een perspectief toe willen voegen. Een perspectief dat er op termijn wordt toegewerkt naar CO2 equivalenten. Op deze manier borgen we zowel de zichtbare impact als de verborgen impact in onze plannen.

Verborgen Impact
Het is overduidelijk dat alleen het oplossen van onze (mondiale) energieproblemen onvoldoende is om te komen tot een volhoudbare maatschappij. Hetzelfde geldt voor veel van de klimaat-verstorende processen die (om te rekenen naar CO2 uitstoot of CO2 equivalenten) onzichtbaar blijven maar wel een direct gevolg zijn van ons handelen en onze keuzes. Voor de bouwsector is dat onder andere de “embodied” energy (energie-inhoud van materialen en processen) en de daaraan gekoppelde CO2 uitstoot van logistiek, productie- en bouwprocessen die met de huidige kWh benadering buiten schot blijven.

Begrijpbare indicator en norm
Vanuit de energietransitie is het aan te bevelen om het meten zo makkelijk en begrijpelijk mogelijk te maken. Dus een benadering om doelstellingen te bepalen aan de hand een bepaalde kWh/m2 als meeteenheid is vanuit de energietransitie gezien heel logisch. Voordeel van benadering kWh als maat is dat het makkelijk te meten is en dat focus blijft op energiebesparing. Energiebesparing is noodzakelijk omdat duurzame energie schaars zal blijven en ook nog steeds negatieve impact heeft op milieu.

Voorkomen van perverse prikkels
Daarnaast moeten we wel zorgen dat perverse prikkels voorkomen worden. Met perverse prikkels bedoelen we dat door een te eenzijdige blik op alleen de energiebesparing (uitgedrukt in kWh) we de verborgen impact, die de bewerking van materialen en productie van goederen met zich mee brengen, vergeten. De opgeslagen energie (de energie die nodig was om het materiaal te verkrijgen en te vervaardigen) moet uiteindelijk toch meegerekend worden om de juiste keuzes te kunnen maken voor een duurzame wereld.

Energie en grondstoffen in samenhang
Ons advies is ook de verborgen impact een duidelijke plek geven in het klimaatakkoord en CO2 uitstoot direct te adresseren in de oplossingen en aanpak en normering in het klimaatakkoord. Dit kan in eerste instantie als perspectief worden meegenomen. Ons advies is om parallel aan de energietransitie, direct te starten met een aantal projecten die naast de kWh ook CO2 equivalenten hanteren, om zo de totale impact van de gebouwde omgeving in kaart te brengen. Het komende half jaar willen de schrijvers van deze notitie zich hard gaan maken hoe deze toekomstige indicator en norm praktisch handen en voeten kan krijgen.

Indicator en norm van ons klimaat
CO2 neutraal (klimaatneutraal) houdt dan in dat operationeel en “embodied” samen NUL wordt. Waarbij de investeringen om operationeel 0 te krijgen NIET worden afgeschoven op een hogere materiaal inzet (met onacceptabele CO2uitstoot in productieproces). Of dat bij een hoge CO2 uitstoot deze eenvoudig kan worden afgekocht met CO2 emissiecertificaten [bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Emissiehandel]. Bovendien: klimaat neutraal blijven vereist dat ook in onderhoud en vervanging later geen CO2 meer geëmitteerd mag worden.

Deze notitie is opgesteld door de deelnemers aan de studiereis naar Samsø 23 tot 27 mei 2018

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.