Onderzoek duurzaamheid in de bibliothekensector

Onderzoek duurzaamheid in de bibliothekensector

 • Probiblio
 • Het klimaatvraagstuk is een opgave voor heel Nederland. Overheden zoeken dan ook naar manieren om bij te dragen aan de oplossing van deze opgave.  Als onderdeel van een reeks onderzoeken naar verschillende maatschappelijke vraagstukken wilde de Provincie Zuid-Holland onderzoeken of bibliotheken een potentiële rol kunnen spelen in het klimaatvraagstuk. Enerzijds door het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en huisvesting maar zeker ook vanuit hun unieke rol in de maatschappij waarbij ze burgers van oudsher informeren, maar ook steeds meer een educatieve en maatschappelijke rol op zich nemen.

 • Opdracht:

  Probiblio kreeg vanuit de Provincie Zuid-Holland de vraag om een onderzoek uit te voeren met als doel: inzicht krijgen in de rol die bibliotheken in Zuid- Holland kunnen spelen op het gebied van duurzaamheid. Probiblio heeft PHI Factory benaderd om vanuit onze kennis op duurzaamheid, circulariteit en het klimaatvraagstuk deze opdracht uit te voeren. Dit is het eerste soort onderzoek omtrent duurzaamheid in de bibliothekensector en heeft daarom als focus de huidige situatie in kaart brengen en kansen voor verduurzaming identificeren.

 • De PHI aanpak:

  Het onderzoek is uitgevoerd middels drie verschillende onderzoeksmethoden. Met behulp van uitgebreid deskresearch is onderzocht wat er al bekend is op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de bibliothekensector én over de informatiebehoefte van burgers op dit thema. Middels een enquête onder bibliotheekdirecteuren in Zuid-Holland is onderzocht of en hoe ze duurzaamheid op dit moment geïmplementeerd wordt in de bedrijfsvoering en huisvesting evenals de dienstverlening richting burgers. Tegelijkertijd zijn er verdiepende interviews gehouden met verschillende stakeholders om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie, het speelveld en mogelijke samenwerkingen. Hierbij is vooral onderzocht wat de kansen zijn voor bibliotheken om invulling te geven aan een eventuele rol in het klimaatvraagstuk. Interviews werden o.a. gehouden met een gemeente, bibliotheekdirecteuren, belangenorganisaties en andere potentiële samenwerkingspartners.

 • Het resultaat:

  Een informatief en toegankelijk onderzoeksrapport dat de huidige situatie van de bibliothekensector in relatie tot duurzaamheid weergeeft. Bovendien geeft het inzicht in de kansen die er liggen voor bibliotheken om een potentiële rol te spelen in en daarmee een positieve impact te hebben op het klimaatvraagstuk. Zo is een eerste stap het verankeren van duurzaamheid in de visie, strategie en beleid van de bibliotheek. Samenwerking met andere organisaties kan interne verduurzaming versnellen door kennisdeling, het creëren van volume en gezamenlijke duurzaamheidsmaatregelen. Vanuit hun maatschappelijke en educatieve functie ligt er een kans voor bibliotheken om aan te sluiten op de huidige informatiebehoefte van bibliotheekbezoekers en burgers én daarnaast bij reeds lopende initiatieven op duurzaamheid. Dit kan de bibliotheek, in samenwerking met partners, invullen via educatie, informatieoverdracht en ontmoeting en debat. Ten slotte geeft dit rapport niet alleen bibliotheken handvatten om de eerste stappen te zetten, maar daagt ook overheden en andere samenwerkingspartners uit om samen met bibliotheken burgers effectiever te betrekken bij de klimaatopgave.

 • Lees het rapport 'De bibliotheek en het duurzaamheidsvraagstuk'

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com