Facility Management (FM) Koplopersgroep

Facility Management (FM) Koplopersgroep

 • VANG Buitenhuis
 • Van Afval naar Grondstof, zo heet het programma dat Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoert om de kantoor- winkel- en dienstensector (KWD) te helpen hun restafval te halveren. Dit meerjarenprogramma heeft als doel een stap te zetten naar een circulaire economie door minder grondstoffen te gebruiken en meer in te zetten op recycling.

  VANG Buitenhuis heeft PHI Factory benaderd om te ondersteunen bij de uitvoering van dit programma op het onderdeel bedrijfsafval.

 • Opdracht:

  Om dit programma tot een zo groot mogelijk succes te leiden, heeft PHI Factory geholpen in het opzetten van een ware Facility Management-Koplopersgroep, ontstaan in 2022. Een selecte groep van zowel integrated FM partijen als single service partijen konden op deze manier intensief met elkaar samenwerken in hun toewerking naar Zero Waste. De FM-Koplopersgroep bestond uit de bedrijven Vermaat, Vitam, CSU, ISS, Facilicom, Vebego en HeyDay. Gezamenlijk hadden ze het doel om te experimenteren met afval(preventie), zowel individueel als in georganiseerde bijeenkomsten. Uiteindelijk werkten ze toe naar hun gezmanelijke BHAG (Big Hairy Audicous Goal):

  ‘De FM-koplopersgroep laat binnen 3 jaar zien dat ketensamenwerking leidt tot een optimale dienstverlening met innovatie oplossingen. Hierdoor zijn en blijven zij koploper in het reduceren van restafval tot 0% voor 2025 en voegen vanaf 2026 enkel nog waarde toe aan reststromen.’

 • De PHI aanpak:

  De PHI-aanpak in dit project bestond er vooral uit om verschillende partijen bij elkaar te brengen en daarmee de Koplopersgroep op te zetten. Om zoveel mogelijk uit deze samenwerking te halen, werd er gewerkt met echte klantcases uit de praktijk. Iedere deelnemer bracht een voorbeeld uit eigen ervaring mee. Op basis hiervan zijn er vier grote Macro Challenges geformuleerd:

  1. Afvalpreventie
  2. Gedrag
  3. Ketensamenwerking
  4. Meetbaarheid
 • Het resultaat:

  Bij de opgestelde Macro Challenges zijn vervolgens Micro Changes (acties) bedacht die in de praktijk uitgevoerd konden worden bij de klantcases. Voorbeelden van acties:

  • Het inzetten van Orbisk om voedselverspilling te meten in de keuken.
  • Het uitbannen van disposables.
  • Pilot met herbruikbare vuilniszakken.
  • Inkoopanalyse om plastic terug te dringen.

  Uit de evaluatiesessie werd duidelijk dat deelnemers verschillende dingen uit de sessies gehaald hebben, zoals:

  ‘De koplopersgroep is een plek om andere spelers te horen en te benaderen. Het is een fijne manier om georganiseerd met concullega’s samen te zijn, concrete voorbeelden te delen en kennis op te doen.’ ‘Het resultaat is een vertrouwensgroep waar kennis wordt gedeeld, waar de effecten en de implementatie wordt gedeeld en waar voorbeelden worden gegeven van niet of anders inkopen.’

  ‘Het was heel fijn om met een groep bedrijven na te denken over deze moeilijke thematiek. De koplopersgroep heeft ons geholpen om het thema afval binnen en buiten de organisatie beter de aandacht te brengen. We hebben handvatten gekregen om onze klanten nóg beter te kunnen gidsen richting onze afvalvrije ambitie en we hebben een sterkere visie kunnen ontwikkelen met bijbehorend beleid.’

  Ten slotte wordt er in 2024 een flinke stap vooruit gezet met de lancering van de FM Community - Circulaire Bedrijfsvoering 2024. Hierin worden de krachten van de FM-Koplopersgroep gebundeld met Buyer Group Facilitair waarbij de focus komt te liggen op het creëren van een circulaire visie en strategie voor Facility Management met als doel een inspirerend manifest dat de gehele FM-wereld aanzet tot duurzame vernieuwing.

KoffiebekerPact: de meest duurzame herbruikbare koffiebeker

KoffiebekerPact: de meest duurzame herbruikbare koffiebeker

 • Koffiebekerpact
 • In Nederland worden er jaarlijks ongeveer 3-5 miljard koffiebekers weggegooid, vaak na eenmalig gebruik. De impact hiervan is dus enorm. Bovendien geldt er per 1 januari 2024 een verbod op de eenmalige beker waar er sprake is van “consumptie ter plaatse”. De herbruikbare beker op de werkvloer wordt dus de norm!

  In de zoektocht naar de meest duurzame koffiebeker ontstond bij Philips en PHI Factory in 2021 het idee van het KoffiebekerPact. Wat startte met twee ondernemingen het is uitgegroeid tot een samenwerking tussen 67 partijen uit de koffie(beker)keten: van producent tot leverancier en van gebruiker tot verwerker. Deze partijen hebben zich gecommitteerd aan het realiseren van de duurzaamste koffiebeker.

 • Opdracht:

  “Wat is de meest duurzame herbruikbare beker?”

  Dat is de vraag die centraal stond! Met verschillende soorten organisaties, waaronder Philips, Facility Management Nederland en PwC werd er – met dank aan het Versnellingshuis Nederland Circulair! – in mei 2022 een Moonshot traject opgezet waarin werd getracht deze grote vraag te beantwoorden. Door middel van een sector overschrijdende benadering en de betrokkenheid van meerdere partners en belanghebbenden, werden de koppen bij elkaar gestoken om te onderzoeken wat de meest duurzame herbruikbare beker is die op de werkvloeren in Nederland gebruikt zou moeten worden.

 • De PHI aanpak:

  Als mede-initiator van het KoffiebekerPact vervulde PHI Factory de rol als facilitator, projectmanager en LCA-onderzoeker in deze samenwerking. Het Moonshot traject bestond uit verschillende activiteiten:

  • Een ketenanalyse om de belangrijkste spelers te identificeren die in dit Pact betrokken zouden moeten worden.
  • Een ketenbeweging op gang brengen door een oproep te doen binnen verschillende netwerken en events.
  • Een levenscyclusanalyse (LCA) onderzoek van verschillende soorten koffiebekers en materiaalsoorten (o.a. PP, RVS, Glas en Keramiek).
  • Zeven pilots met drie soorten scenario’s: variërend van een koffiebeker in eigen bezit tot een in bruikleen, en eigen, decentrale of centrale afwasmogelijkheden van de koffiebeker.
  • Een onderzoek naar de end-of-life verwerking van koffiebekers.
 • Het resultaat:

  Het onderzoek richtte zich op de productiefase, gebruikersfase en verwerkingsfase van de koffiebeker. De verschillende koffiebekers zijn op deze drie fases aan de hand van verschillende indicatoren beoordeeld. Op basis van alle informatie rolde uiteindelijk de PP zwaar koffiebeker als meest duurzame herbruikbare koffiebeker uit de bus!

  De resultaten zijn aan de facilitaire markt gepresenteerd tijdens een Koffiebeker Kennisfestival in samenwerking met Facility Management Nederland. Met ruim 100 aanmeldingen, was dit een groot succes en vanwege de grote animo er is zelfs nog een digitale sessie geweest.

  Hier houdt het echter niet bij op. In alle drie de fases is vervolgonderzoek nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven bepalen wat de meest duurzame koffiebeker is. Welke kennis moet nog verdiept worden?

  • Productiefase: PP onderzoeken voor productie & wegwerp vs. herbruikbaar.
  • Gebruiksfase: onderzoek naar verhogen return rate.
  • Verwerkingsfase: onderzoek naar verwerking herbruikbare bekers.

   

  Ten slotte moet het belang van een duurzame koffiebeker benadrukt blijven worden. In politiek Den Haag gaan er namelijk veel moties om die ertoe trachten de uitzonderingen op het gebied van herbruikbare bekers en bakjes en daarmee regelgeving te verruimen. Hier is discussie over, omdat er zorgen zijn dan Nederland na eventuele verruiming niet meer aan de Europese verplichtingen kan voldoen. Door de demissionaire status van het Nederlandse kabinet is besloten de regelgeving nog niet aan te passen. Daarentegen is voor de huidige tussenfase afgesproken dat er nog niet gehandhaafd wordt. Investeren in het uitbannen van single-use-plastic en het introduceren van een duurzame herbruikbare alternatieven blijft en zal een prioriteit moeten blijven!

Visie & ambitie duurzaamheid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Visie & ambitie duurzaamheid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) wil versnellen en zich verder ontwikkelen op het thema duurzaamheid. De veiligheidsregio heeft als overheidsorganisatie een maatschappelijke voorbeeldrol, zodat de aarde leefbaar en veilig blijft voor de huidige en toekomstige generaties. Ze ondervinden de directe gevolgen van klimaatverandering in het primaire proces (denk aan natuurbranden, hittestress, wateroverlast). Tegelijkertijd leveren ze een bijdrage aan een duurzamere samenleving in de vorm van preventie en voorlichting. Binnen de VRMWB zijn er al verschillende initiatieven die bijdragen aan een duurzame veiligheidsregio, echter miste een heldere stip op de horizon en focus.

 • Opdracht:

  De wens vanuit de VRMWB was het ontwikkelen van een visie en ambitie om van daaruit toe te werken naar een plan van aanpak met als stip op de horizon een duurzame veiligheidsregio. Om te bepalen waar de VRMWB nu staat wilden ze hun impact meetbaar maken middels een CO2 nulmeting en zich laten certificeren voor de CO2 prestatieladder.

 • De PHI aanpak:

  Om te komen tot een concrete ambitie zijn een aantal stappen doorlopen. Er is een analyse gedaan van de huidige rol die duurzaamheid speelt binnen de organisatie en hoe dit zich verhoudt tot de buitenwereld. Hieruit bleek o.a. dat er al veel initiatieven leven binnen de organisatie. Ook zijn er verschillende interviews uitgevoerd om te bepalen waar de kansen en uitdagingen liggen en wat er nodig is om een duurzaamheidsambitie naar de praktijk te brengen. Deze analyse vormde het startpunt voor de ambitiesessie waarin een concrete ambitie, strategie en aanpak voor de VRMWB is geformuleerd. Parralel hieraan is door de Duurzame adviseurs een CO2 nulmeting uitgevoerd met als doel het behalen van niveau 3 op de CO2prestatieladder.

 • Het resultaat:

  Bovenstaande stappen zijn samengekomen tot een ambitiedocument. Er is gekozen voor de Sustainable Development Goals (SDG) als kapstok. Waarbij de VRMWB zich zal focussen op de thema’s; Mens (SDG 3 & 4), Circulariteit (SDG 12), Klimaat (SDG 13) en Samenwerking (SDG 17).

  Aan het einde van de ambtiesessie zijn de duurzaamheidsambassadeurs bezegeld met een SDG’s speldje, als startpunt voor het duurzaamheidsprogramma. Zij gaan op basis van de ambitie, de huidige situatieanalyse en de CO2 meting de concrete vertaling naar een plan van aanpak maken. We wensen de ambassadeurs veel succes en hebben er alle vertrouwen in dat de VRMWB deze ambities gaat realiseren.

Ambitie naar praktijk bij ODC-Noord

Ambitie naar praktijk bij ODC-Noord

 • ODC-Noord
 • Overheidsdatacenter Noord (ODC-Noord) is één van de vier overheidsdatacentra van Nederland. ODC-Noord levert aan negen ministeries binnen de Nederlandse overheid datacenter- en clouddiensten. ODC-Noord heeft als overheidsorganisatie een maatschappelijke – en voorbeeldrol om te verduurzamen, zodat de aarde leefbaar blijft voor de huidige en toekomstige generaties. Als datacenter hebben ze een grote footprint en daarom zijn er veel kansen om te verduurzamen!

 • Opdracht:

  ODC-Noord wil aan de slag met duurzaamheid en wilt binnen de eigen invloedsfeer bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Rijksoverheid. Er zijn meerdere duurzaamheidsinitiatieven bij ODC-Noord, maar een duidelijke en concrete stip op de horizon ontbreekt. Vanuit dit startpunt zijn we aan de slag gegaan.

 • De PHI aanpak:

  Om de duurzaamheidsambitie te vormen, hebben we verschillende stappen ondernomen: we analyseerden de rol van duurzaamheid binnen ODC-Noord, de impact van datacenters op het milieu, en onderzochten sectorinitiatieven en -ontwikkelingen. Dit leidde tot een ambitiesessie waarin we een concrete ambitie, strategie en aanpak voor ODC-Noord formuleerden. Ook voerden we een CO2-organisatiescan uit om de grootste impactgebieden van de bedrijfsvoering te identificeren en passende maatregelen te bepalen. Vervolgens hebben we met een groep medewerkers nagedacht over pragmatische acties die we kunnen inzetten om de geformuleerde ambitie te behalen. Wat kunnen we doen op de korte termijn? Wat heeft prioriteit? En wat is een belangrijke actie maar vergt meer tijd? Tijdens deze interactieve sessie identificeerden we kansen rond de thema's Klimaat, Circulair, Sociaal en Innovatie.

 • Het resultaat:

  Het actieplan voor ODC-Noord bundelt de ambitie, CO2-meting en kansen in concrete acties die streven naar de doelstellingen voor 2025 en 2030. Dit omvat bijvoorbeeld efficiënte software en hardware, energiebesparende maatregelen en circulaire inkoop. De visuele praatplaat verduidelijkt het actieplan en inspireert medewerkers tot duurzame acties. ODC-Noord en PHI Factory gaan samen verder om de uitstoot van de datacenters in kaart te brengen zodat er nog beter gestuurd kan worden op een klimaatneutrale bedrijfsvoering én dienstverlening in 2030.

Duurzame Spelen met Ministerie van Justitie en Veiligheid

Duurzame Spelen met Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Door middel van quizzen en acties mensen op een positieve, boeiende en leuke manier meer kennis laten maken met duurzaamheid! Daar zorgt onze PHI Accelerator voor.

  Vier weken lang zijn 677 enthousiastelingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid fanatiek tegen elkaar aan de slag gegaan om de beste duurzaamheidskenner van het Ministerie te worden. Verdeeld in 72 teams uit diverse departementen van het Ministerie hebben ze 30 minuten per week kennis opgedaan over een duurzame samenleving en economie. Ook hebben ze met zijn allen in totaal 6.061 acties uitgevoerd waarbij ze de opgedane kennis direct in de praktijk hebben kunnen toepassen. Niet alleen in hun persoonlijke leven, maar ook juist op het werk! Buiten deze extra kennis, vielen er ook nog leuke duurzame prijzen te winnen, zoals een heerlijke plantaardige taart, vegetarische kookboeken en als hoofdprijs een rondleiding in een biologische chocoladefabriek.

 • Opdracht:

  Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft PHI Factory gevraagd om de standaard circulaire economie accelerator in te zetten. Dit programma bestaat uit 4 challenges, waarin de deelnemers meer leerden over de circulaire economie en hoe ze deze principes zowel thuis als op hun werk kunnen toepassen. De challenges die zijn gespeeld zijn:

  1. No time to waste Kennismaking met de circulaire economie door concepten zoals Earth Overshoot Day en de beschikbaarheid van grondstoffen.

  2. Circular at home Individuele impact van voeding, spullen, mobiliteit en energie. Met veel voorbeelden van Babette Porcelijn en Milieu Centraal.

  3. Circular at work Hoe kun jij in je eigen functie bijdragen aan circulariteit in de organisatie? Procesoplossingen, levensduurverlengingen en het creëren van waarde. Jij bent de expert van je eigen werk.

  4. Be the change Hoe ga je je kennis nu in de praktijk brengen? Voorbeeld zijn: wat heb je nodig om te veranderen, nudging technieken, de First Follower en samenwerken.

 • De PHI aanpak:

  Nadat in oktober 2022 en mei 2023 de Ministeries van OCW, SZW en VWZ succesvol zijn afgetrapt met de Duurzame Spelen, was het in oktober 2023 tijd voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar liefst 10 verschillende departementen uit de organisaties speelden mee om hun kennis over duurzaamheid en circulariteit te verbeteren.

  We begonnen met een online kick-off waar bijna 300 deelnemers bij aansloten. Deze sessie werd afgetrapt met een introductie van de hoofddirecteur bedrijfsvoering & Chief Information Officer. Haar enthousiasme zette absoluut de toon voor een succesvolle Duurzame Spelen. In het vervolg van de kick-off bijeenkomst kregen de deelnemers uitleg over de inhoud van de Duurzame Spelen en hoe de komende weken eruit zouden zien. Daarna was er een korte inspiratiesessie, waarbij ze al even met de neus op de feiten werden gedrukt waarom het van belang is dat we ons meer inzetten voor een duurzame wereld.  

  In de weken na de kick-off werd er iedere maandagochtend een nieuwe challenge beschikbaar gesteld waarmee de deelnemers aan de slag konden. Vervolgens werd na iedere week een individuele en groepswinnaar bekend gemaakt. Na de 4 weken was er een leuke hybride slotsessie waarin terug werd gekeken op de challenges en ervaringen werden gedeeld. Bovendien werd er een inkijk gegeven in hoe duurzaamheid verder wordt geborgd binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, want dat ze duurzaamheid verder willen integreren binnen het Ministerie, was wel duidelijk.  

 • Het resultaat:

  Deze editie van PHI Accelerator heeft maar liefst 677 JenV medewerkers, van 10 departementen, verdeeld over 72 organisaties geïnspireerd en aangespoord op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. En het inspireren gaat verder! Er werden volop tips en duurzame initiatieven voor op het werk en thuis gedeeld op de community pagina van de tool. En ook in de wandelgangen op kantoor werden tips en tricks gedeeld met mensen die niet konden deelnemen. Het groepsgevoel werd ook echt aangewakkerd. Zo waren er een aantal teams die op een vast moment in de week bij elkaar kwamen om samen de challenges te doorlopen en op die manier zoveel mogelijk punten binnen te slepen.

  De Duurzame Spelen zorgen voor samenwerking, het stellen van kritische vragen, reflectie op het eigen duurzame gedrag en het zichtbaar maken van duurzame ambassadeurs binnen het Ministerie.

Rijks Duurzame Spelen met Ministerie van OCW, SZW en VWS

Rijks Duurzame Spelen met Ministerie van OCW, SZW en VWS

 • Ministerie van OCW, SZW en VWS
 • Een online tool en methode die leren en experimenteren voor grote groepen leuk, makkelijk en boeiend maakt. De PHI Accelerator stelt deelnemers in staat om, plaats- en tijdonafhankelijk in 4 weken, 30 minuten per week, kennis op te doen over een duurzame samenleving en economie en deze ook direct toe te passen in hun eigen werk.

  De PHI Accelerator wordt bij verschillende klanten ingezet om samen met zo veel mogelijk medewerkers van een organisatie te leren over duurzaamheid en dat ook direct in de praktijk te brengen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trapte af met de Duurzame Spelen, waarna de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten het stokje samen over te pakken en de PHI Accelerator om te dopen tot de Rijks Duurzame Spelen.

 • Opdracht:

  De Ministeries van OCW, SZW en VWS en hebben PHI Factory gevraagd om de standaard circulaire economie accelerator in te zetten.

  Dit programma bestaat uit 4 challenges, waarin medewerkers meer leerden over de circulaire economie en hoe ze circulaire principes kunnen toepassen, zowel thuis als in hun werk.

  De challenges die werden gespeeld:

  1. No time to waste

  Kennismaking met de circulaire economie door concepten zoals Earth Overshoot Day en de beschikbaarheid van grondstoffen.

  1. Circular at home

  Individuele impact van voeding, spullen, mobiliteit en energie. Veel voorbeelden van Babette Porcelijn en Milieu Centraal.

  1. Circular at work

  Hoe kun jij in je eigen functie bijdragen aan circulariteit in de organisatie. Procesoplossingen, levensduurverleningen en het creëren van waarde. Jij bent expert van je werk.

  1. Be the change

  Hoe ga je je kennis nu in de praktijk brengen. Voorbeelden zijn: wat heb je nodig om te veranderen, nudging technieken, de First Follower en samenwerken.

 • De PHI aanpak:

  In oktober 2022 is het ministerie OCW als eerste afgetrapt met de Duurzame Spelen om alle 7 onderdelen van het ministerie op een spelende manier kennis te laten maken met duurzaamheid thuis en op werk. Na alle positieve geluiden vanuit de deelnemers en het ministerie is er besloten te Duurzame Spelen verder in te zetten binnen het Rijk.

  Zo zijn in mei 2023 de Rijks Duurzame Spelen van voor de ministeries SZW en VWZ van start gegaan met een enthousiasmerende kick-off bijeenkomst. In deze bijeenkomst kregen de teams o.a. uitleg over wat de Duurzame Spelen inhouden. In de weken na de kick-off kwam er iedere week een nieuwe challenge beschikbaar waarmee spelers aan de slag konden. Natuurlijk werden ook iedere week de winnaars bekend gemaakt! De Rijks Duurzame Spelen werden afgesloten met een online slotsessie. In deze slotsessie keken we terug op de challenges en werd een inkijkje gegeven in hoe duurzaamheid de komende tijd een plek krijgt binnen de ministeries.

 • Het resultaat:

  Binnen de drie programma’s die zijn gedraaid hebben we in totaal bijna 700 Rijks medewerkers in de actiestand gekregen om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Bij ministerie OCW hebben 350 medewerkers verdeeld over 45 teams tegen elkaar gestreden. Daar komen de 330 deelnemers verdeeld over 37 teams binnen de ministeries van SZW en VWS bovenop. Dit zorgde voor gesprekken over duurzaamheid in de wandelgangen. Er werden volop tips en duurzame initiatieven voor op werk en thuis gedeeld op de community pagina van de tool. De Duurzame Spelen leidde tot samenwerking, het stellen van kritische vragen, nadenken over je eigen duurzame gedrag en het inzichtelijk krijgen van de duurzame ambassadeurs binnen de ministeries.

  Mooie uitkomsten? Ruim 90% van de meespelende medewerkers gaf aan het belangrijk te vinden dat hun organisatie werkt aan een circulaire economie en medewerkers werden zich bewust van het feit dat ook kleine stapjes bijdragen aan de verduurzaming van het ministerie.

Actieplan duurzaamheid Veiligheidsregio Twente

Actieplan duurzaamheid Veiligheidsregio Twente

 • Veiligheidsregio Twente
 • De Veiligheidsregio Twente (VRT) wil aan de slag met duurzaamheid. De veiligheidsregio heeft als overheidsorganisatie een maatschappelijke – en voorbeeldrol, zodat de aarde leefbaar blijft voor de huidige en toekomstige generaties. Ze ondervinden de directe gevolgen van klimaatverandering in het primaire proces (denk aan natuurbranden, hittestress, wateroverlast). Tegelijkertijd leveren ze een bijdrage aan een duurzamere samenleving in de vorm van preventie en voorlichting. De wens is om duurzaamheid volledig te integreren in de kernwaarden en praktische werkzaamheden van de VRT.

 • Opdracht:

  Er is vanuit de organisatie behoefte aan kennis en inzicht, evenals een concrete visie en een duidelijk toekomstbeeld. De VRT stelt daarom vanuit een centraal punt een duidelijke ambitie en visie vast om van daaruit pragmatisch richting te geven aan duurzaamheid binnen de organisatie. De bestaande initiatieven krijgen een plek in het overkoepelende duurzaamheidsbeleid. Daarnaast willen ze duurzaamheid meetbaar maken middels een CO2 nulmeting.

 • De PHI aanpak:

  Om te komen tot een concrete ambitie en pragmatisch actieplan is een aantal stappen doorlopen. Er is een analyse gedaan van de huidige rol die duurzaamheid speelt binnen de organisatie. Daarnaast is een omgevingsanalyse gedaan om te kijken naar de huidige ontwikkelingen en andere (soortgelijke) organisaties . Dit vormde het startpunt voor de ambitiesessie waarin een concrete ambitie, strategie en aanpak voor de VRT is geformuleerd. Deze ambitiesessie is gecombineerd met een inspirerende duurzaamheidsdag voor de gehele organisatie om zo het onderwerp onder de aandacht te brengen. In de opvolgende kansensessie zijn kansen op zowel het primaire, als het secundaire proces van de geformuleerd door een afvaardiging van de organisatie. Parralel hieraan is een CO2 organisatiescan uitgevoerd voor alle 29 locaties kazernes en oefencentrum Twente Safety Campus om zo een eerste inzicht te creëren in de grootste CO2 drijvers en datagedreven maatregelen te kunnen formuleren.

 • Het resultaat:

  Bovenstaand stappen zijn samengekomen tot een actieplan met acties voor de korte (-2025) en langere termijn (2025 - 2030), communicatief ondersteund met een visuele roadmap (zie onder). In het actieplan zijn acties geformuleerd op vier thema's met bijbehorende concrete doelstellingen:

  • Klimaat
  • Sociaal
  • Circulair
  • Natuur

  De activiteiten betreffen het primaire proces (denk aan nieuwe blusmethoden en gebiedsgerichte aanpak) evenals voor de ondersteunende processen (denk aan het verduurzamen van het wagenpark en vergroenen van kazernes). De resultaten zijn gepresenteerd aan het projectteam en geïnteresseerden vanuit de organisatie. De VRT gaat nu met het kernteam duurzaamheid uitvoering geven aan dit actieplan.

Van ambitie naar de praktijk met Essent Facility Services

Van ambitie naar de praktijk met Essent Facility Services

 • Essent Facility Services
 • Essent Facility Services (FS) en IFM partner Facilicom hebben gezamenlijk in 8 maanden tijd het ‘van ambitie naar praktijk’ traject bij PHI Factory doorlopen. Essent FS en Facilicom zijn inmiddels mooie stappen aan het zetten voor de verdere verduurzaming van hun facilitaire diensten.

 • Opdracht:

  Essent is als energiebedrijf continu bezig met duurzame innovaties binnen hernieuwbare energie bij haar klanten. Ook voor de eigen bedrijfsvoering van Essent zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen gesteld vanuit Essent FS. PHI Factory heeft de rol van kennispartner en procesbegeleider vervuld om de huidig geformuleerde ambitie te toetsen, aan te scherpen en hier praktisch invulling aan te geven. Facilicom heeft als IFM partner van Essent FS meegedacht over de ambities, doelstellingen en acties voor de komende jaren.

 • De PHI aanpak:

  Voor de aanpak hebben we de The Natural Step gehanteerd. We hebben een uitgebreide CO2 nulmeting (deep dive) uitgevoerd en een grondstofstromenanalyse die parallel liepen aan het van ambitie naar praktijk traject. Hiermee werd het daadwerkelijke CO2 verbruik binnen de bedrijfsvoering inzichtelijk, met de grootste CO2 verbruikers. Dit brengt focus aan binnen de geformuleerde kansen. Binnen Essent FS bleek de meeste potentie tot CO2-reductie bij het stroom- en het gasverbruik te liggen.

  We zijn van start gegaan met een inspiratiesessie voor een aantal medewerkers en leveranciers van Essent FS, maar ook de eindgebruikers van facility services. Daarnaast is een interne- en externe analyse uitgevoerd van de huidige situatie. Op basis van de huidige situatie hebben we de gezamenlijke ambitie getoetst en doelstellingen geformuleerd. De rode draad die hier doorheen loopt, is het stimuleren van duurzaam gedrag onder alle Essenters. Daar heeft Essent FS potentieel veel invloed op, door het duurzaam inrichten en aanbieden van haar services. De volgende ambitie is gezamenlijk geformuleerd tijdens de ambitiesessie:

  Essent Facility Services heeft een CO2 neutraal (hoofd)kantoor en CO2 neutrale facility services in 2030.”

  Verschillende doelstellingen binnen de uitgekozen thema’s ‘CO2’, ‘Circulair’, ‘Milieu’ en ‘Mensen’ geven hier vervolgens invulling aan, samengevat in het ambitiedocument. Vanuit deze ambitie en doelstellingen hebben we samen met het team van Essent FS en Facilicom kansen en activiteiten geformuleerd in de kansensessie om de duurzaamheidsambities naar de praktijk te brengen. Voorgaande stappen zijn samengevoegd in een uitgebreid actieplan, waarin de acties zijn geprioriteerd en in de tijd zijn uitgezet. In de roadmap is het geheel gevisualiseerd.

 • Het resultaat:

  Binnen de IFM samenwerking zijn Essent FS en Facilicom inmiddels aan de hand van het ambitiedocument, actieplan en roadmap aan de slag gegaan met de eerste acties. Alle Essenters en externe stakeholders worden geactiveerd vanuit Essent FS als ‘enabler’. Stap voor stap naar een CO2 neutraal (hoofd)kantoor en neutrale facility services in 2030!

Aan de slag met Zero Waste bij FMHaaglanden

Aan de slag met Zero Waste bij FMHaaglanden

 • FMHaaglanden
 • FMHaaglanden (hierna FMH) is de professionele facilitair dienstverlener voor Rijksorganisaties in de Haagse regio. FMHaaglanden is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bediend 26 kantoorlocaties. FMH heeft een stevige duurzame ambitie; ‘In 2030 wil FMH een volledig circulaire en CO₂-neutrale facilitaire dienstverlener zijn’. Als onderdeel van de Rijksoverheid hebben zij daarnaast als doel gesteld om het restafval van de kantoren terug te brengen naar 35% (exclusief papier en karton). Om FMH te ondersteunen met het behalen van deze KPI waren wij als PHI Factory vanaf eind 2021 t/m begin 2023 aangehaakt in de vorm van een projectleider zero waste.

 • Opdracht:

  Als projectleider zero waste zijn we op interim basis aan de slag gegaan. Zo waren we onderdeel van het team en konden activiteiten direct toegepast worden in de praktijk (wanneer de covid-19 maatregelen dit toelieten). Veel van de activiteiten moesten online uitgevoerd worden.

 • De PHI aanpak:

  Vooraf is er een Plan van Aanpak en Actieplan opgesteld waarin de doelstellingen en activiteiten stonden weergegeven die we zouden gaan uitvoeren. Dit was onderdeel van het Transitieplan die we voor FMHaaglanden hebben geschreven. De activiteiten droegen bij aan onderstaande resultaatgebieden:

  1. Afvalscheiding optimaliseren
  2. Duurzaam gedrag stimuleren
  3. Hoogwaardig hergebruik reststromen
  4. Duurzaam inkopen
 • Het resultaat:

  Voorbeelden van activiteiten die zijn uitgevoerd in deze periode staan hieronder weergegeven:

  • er was een grondstoffenscan uitgevoerd door PreZero, deze is verder verspreid en geïmplementeerd;
  • we zijn een Werkgroep Zero Waste gestart met facilitair adviseurs die maandelijks bij elkaar kwamen om uitvoering te geven aan activiteiten;
  • we hebben advies gegeven voor de aanbesteding Afvalinzamelmiddelen en hebben ook geholpen met het implementeren;
  • inzameling PBD (plastic, blik en drankenkartons) is gestart en geïmplementeerd op kantoorlocaties;
  • we hebben een ‘Basis op orde’ lijst ontwikkelt waaraan de kantoorlocaties moeten voldoen;
  • in samenwerking met Communicatie is er een nieuwe afvalposter ontwikkelt en geïmplementeerd;
  • we hebben invulling gegeven aan landelijke themaweken zoals; Week Zonder Afval, de Verspillingsvrijeweek, Nationale Klimaatweek en de Week van de Circulaire Economie;
  • het rapporteren van de afvalcijfers hebben we door ontwikkelt zodat we naast percentages ook konden sturen op aantal kilo’s afval;
  • het meewerken aan een alternatief voor de wegwerp koffiebekers;
  • tot slot hebben we ondersteund tijdens de implementatie van de nieuwe Rijksbrede afvalcontracten.

  Ondanks het uitvoeren van de vele activiteiten bleven de restafvalpercentages fluctueren. Ook hebben we ondervonden dat het sturen op alleen percentages niet representatief was. We hebben daarom ervoor gekozen om ook te sturen op het aantal kilo’s afval.

  Medio 2024 gaat Afvalzorg en Grondstoffenmanagement rapporteren wat de footprint per locatie is, wat input is voor de CO2-prestatieladder. Tegelijkertijd zal er een nota opgemaakt worden richting de Interdepartementale Commissie Huisvesting en Faciliteiten (ICHF) om de 35% restafval systematiek af te schaffen en dat te vervangen voor de footprint systematiek. Een mooie ontwikkeling die bij gaat dragen aan de duurzame ambities van FMH.

FMHaaglanden op weg naar Duurzame Dienstverlening

FMHaaglanden op weg naar Duurzame Dienstverlening

 • FMHaaglanden
 • De Rijksoverheid werkt aan een duurzame economie voor de toekomst. Slim en zuinig omgaan met onze grondstoffen vermindert CO2-uitstoot en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. FMHaaglanden is facilitair dienstverlener van het Rijk en bedient in de Haagse regio zo’n 30.000 Rijksmedewerkers. De transitie naar een duurzame dienstverlening is één van de speerpunten van FMHaaglanden. FMH wil haar verantwoordelijkheid nemen en proactief de negatieve impact van haar producten en diensten op de aarde verkleinen. De eerste stap was het in kaart brengen van de impact van FMH en haar dienstverlening in samenwerking met TwynstraGudde: ‘FMH op weg naar econeutraal’. De volgende stap was het formuleren van een aanpak om de duurzaamheidsdoelstellingen naar de praktijk te brengen.

 • Opdracht:

  FMH is op zoek naar een aanpak die past bij haar organisatie. Duurzaamheid en impact bestaan immers uit vele aspecten, die niet altijd even makkelijk aan elkaar te relateren zijn. De nulmeting 'FMH op weg naar econeutraal' was een eerste stap om te bepalen waar FMH nu staat om zo te bepalen aan welke knoppen FMH kan draaien om verder te verduurzamen. Aan de hand van de uitkomsten van de nulmeting wilde FMH de duurzaamheidsambitie vertalen naar de verschillende diensten en een transitieplan om duurzame dienstverlening te realiseren.

 • De PHI aanpak:

  Om echt aan de slag te gaan met alle doelstellingen en ideeën van FMH schreven we een transitieplan. In het transitieplan staat stap voor stap beschreven welke stappen er genomen gaan worden om de FMH-doelstellingen te bereiken. Dit transitie plan werd voor 6 teams vertaald in praktisch plannen van aanpak.

  Als laatste stap is het belangrijk dat alle FMH-medewerkers op de hoogte zijn van de doelstellingen en het transitieplan. Via een aantal routes zijn de doelstellingen het transitieplan in de organisatie gepresenteerd. Allereerst hebben we de PHI Accelerator ingezet om al gamend met alle FMH-medewerkers aan de slag te gaan met de duurzame doelstellingen. Daarnaast zijn we met verschillende teams in workshops aan de slag gegaan met het toepassen van duurzaamheid in ieders eigen functie.

 • Het resultaat:

  Met het transitieplan en de plannen van aanpak is FMH aan de slag met het verduurzamen van haar dienstverlening. Naast deze documenten zijn FMH-medewerkers tijdens de FMH Duurzame Spelen en gedurende workshops aan de hand meegenomen hoe zij duurzaamheid een plekje kunnen geven in hun eigen werk. FMH-medewerkers gaan als expert van hun eigen werk aan de slag met de ambitie: een circulaire en CO2-neutrale facilitaire dienstverlening in 2030.

Visie, ambitie en strategie voor RAI Real Estate

Visie, ambitie en strategie voor RAI Real Estate

 • RAI Amsterdam
 • ‘Mensen samenbrengen, verbinden en inspireren door waardevolle ontmoetingen te organiseren en te faciliteren’ dat is waar de RAI zich iedere dag voor in zet. Als organisator en facilitator van diverse soorten events en vanuit hun maatschappelijke positie in Amsterdam wil de RAI ambitieuze stappen zetten op het gebied van duurzaam Real Estate. Hiermee kunnen ze niet alleen directe impact maken, maar ook hun klanten en bezoekers inspireren op het gebied van duurzaamheid.

 • Opdracht:

  De RAI onderneemt al jaren diverse initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De afdeling Real Estate is een facilitator van de core business van de RAI. RAI Real Estate is verantwoordelijk voor de gebouwen op het RAI terrein en het RAI terrein zelf, waar potentieel veel impact kan worden gemaakt. Daarom was er behoefte aan een concreet doel en gestructureerde aanpak om dat doel te bereiken. PHI heeft ondersteunt in het formuleren van een visie, ambitie en strategie voor RAI Real Estate.

 • De PHI aanpak:

  Om te komen tot een gedragen en concreet resultaat hebben we eerst de huidige situatie onderzocht: wat gebeurt en leeft er al op het gebied van duurzaamheid? Welke initiatieven worden al uitgevoerd op dit gebied? Op basis van deze informatie is in de ambitiesessie de vertaling gemaakt naar een passende duurzaamheidsambitie en strategie voor de RAI Real Estate. 

  Om deze ambitie naar de praktijk te brengen, zijn in een gezamenlijke creatieve sessie de benodigde kansen geïnventariseerd voor het gebied, de bestaande bouw en eventuele nieuwbouw. Ten slotte hebben we deze kansen vertaald naar een concreet actieplan op de verschillende duurzaamheidsthema's, evenals een ondersteunende praatplaat.

 • Het resultaat:

  Om een optimale balans te creëren tussen haar werkzaamheden, de impact op haar directe omgeving en het klimaat is de volgende duurzaamheidsambitie gedefinieerd: 

  'Een energieneutrale en toekomstbestendige RAI Real Estate in 2030'

  Om deze ambitie te realiseren gaat RAI Real Estate zich focussen op vier duurzaamheidsthema's vanuit de Sustainable Development Goals (SDG's):

  • Water (SDG 6): slim en zuinig omgaan met schoon water en water hergebruiken. 
  • Energie (SDG 7): het verminderen van energieverbruik en inzetten op duurzame energie
  • Duurzame steden (SDG 11): reduceren van logistieke stromen en gebruik maken van klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen
  • Circulariteit (SDG 12): slim, circulair en flexibel gebruik van gebouwen, producten en materialen. 

  Hiermee is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt voor RAI Real Estate en al haar projecten en toekomstplannen. Het ambitiedocument, actieplan en praatplaat zijn hierbij duidelijke communicatiemiddelen. RAI Real Estate kan hiermee een krachtige en inspirerende duurzaamheidsambitie uitdragen en een voorbeeld zijn voor de rest van de organisatie, haar klanten en bezoekers.

Circulair op Dreef met de gemeente Waddinxveen!

Circulair op Dreef met de gemeente Waddinxveen!

 • Gemeente Waddinxveen
 • PHI Factory begeleidt de gemeente Waddinxveen samen met Urban Matter en Adjust in de circulaire gebiedsontwikkeling Op Dreef. In de uitvraag werd meegegeven dat de gemeente de kennis over circulaire gebiedsontwikkeling graag breder wilde inzetten dan het projectteam. Dat lieten we ons geen 2 keer zeggen en daar gingen we dan ook volle bak mee aan de slag.

 • Opdracht:

  De Gemeente Waddinxveen heeft PHI gevraagd om hen te helpen met het verspreiden van kennis over circulariteit en circulaire gebiedsontwikkeling over de organisatie.

  PHI heeft hiervoor de PHI Accelerator ingezet met een op maat gemaakt programma voor de gehele organisatie.

 • De PHI aanpak:

  We zijn voor dit project gestart met drie creatieve sessies voor de maatwerk modules. Op basis van de input en de voorbeelden die de gemeente Waddinxveen aan heeft gereikt in deze sessies, heeft PHI een uitwerking gemaakt van de nieuwe challenges.

  Uiteindelijk hebben we 3 challenges geschreven:

  1. Op Dreef met circulariteit
  2. Op Dreef met circulaire gebiedsontwikkeling
  3. Op Dreef met circulair inkopen

   

  Op 27 maart is Circulair op Dreef! van start gegaan met een enthousiasmerende kick-off bijeenkomst. De teams die meededen aan Circulair op Dreef zijn gemixt samengesteld, dat wil zeggen dat niet alle teamleden elkaar van tevoren al kenden. Dit zorgde ervoor dat veel collega’s weer nieuwe collega’s hebben leren kennen tijdens de game.

 • Het resultaat:

  Het resultaat was een tool voor de gemeente Waddinxveen die op basis van content speciaal geschreven voor de gemeente Waddinxveen en een look & feel in de huisstijl van de gemeente passend was voor de medewerkers van de gemeente. Door middel van uitdagende quizvragen en leuke acties waarin we medewerkers van de gemeente uitdaagden om de geleerde kennis om te zetten in actie leerden medewerkers meer over een circulaire economie en wat zij in hun werk kunnen bijdragen hieraan.

Kansensessie Waterschap Hollandse Delta

Kansensessie Waterschap Hollandse Delta

 • Waterschap Hollandse Delta
 • Waterschap Hollandse Delta werkt op verschillende manieren aan hoogwaardige oplossingen voor eigen reststromen. Tijdens de week van de circulaire economie hebben zij een kansensessie georganiseerd voor hun medewerkers om een aantal reststromen circulair te verwaarden. Er zijn drie restproducten geselecteerd: beschoeiingen, koffiebekers en maaisel.

 • Opdracht:

  PHI Factory is gevraagd om een kansensessie over het verwaarden van reststromen voor te bereiden en te faciliteren. PHI heeft startups uit het SDG-ecosysteem geselecteerd die waarde kunnen toevoegen in de keten. In een interactieve sessie met 20 medewerkers van het waterschap zijn innovatieve ideeën en kansen opgehaald en uitgewerkt.

 • De PHI aanpak:

  Ter voorbereiding op de sessie en om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie, hebben we per reststroom een expertinterview afgenomen. Met de experts hebben we de huidige ketens in kaart gebracht met processtappen, grondstoffen, energie en afval. Door hotspots in de keten te identificeren, wordt duidelijk waar een circulaire oplossing de meeste waarde toevoegt.

  We zijn de kansensessie gestart met een flinke dosis inspiratie. We hebben de selectie van 10 startups uit ons SDG-ecosysteem gepresenteerd die waarde kunnen toevoegen in de keten van de specifieke restproducten. Vervolgens zijn de medewerkers in groepjes uiteengegaan en zijn er tijdens de beehive game allerlei ideeën gegenereerd. De meest kansrijke ideeën zijn op een poster geschreven en gepitched.

 • Het resultaat:

  De resultaten van de kansensessie zaten torenhoog op de R-ladder en kunnen vanaf morgen al in de praktijk gebracht worden, zoals het meenemen van je eigen koffiebeker of het overbodig maken van beschoeiing door een ander ontwerp van de oever.

  De uitkomsten zijn samengevat in een onepager per reststroom. Daarin zijn zowel de huidige ketens gevisualiseerd, als de uitdagingen, oplossingen, het meest kansrijke idee en de actiehouders. Hiermee gaat waterschap Hollandse Delta intern aan de slag om de reststromen daadwerkelijk te verwaarden.

Adviesrapport Verduurzaming Veiligheidsregio Utrecht

Adviesrapport Verduurzaming Veiligheidsregio Utrecht

 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De consequenties van klimaatverandering hebben namelijk direct effect op de maatschappij en de kernactiviteiten van de veiligheidsregio. Daarom wil de VRU zich voorbereiden op de consequenties van klimaatverandering, maar zich ook inzetten op het beperken van deze consequenties door het verduurzamen van hun eigen organisatie. Hiermee vervullen ze als maatschappelijk organisatie een voorbeeldrol richting de maatschappij.

 • Opdracht:

  Duurzaamheid was al geborgd binnen de beleidsbeginselen van de VRU (2020-2023) en kwam tot uiting in verschillende initiatieven binnen de organisatie. Om een volgende stap hierin te zetten was er de behoefte om de huidige initiatieven te borgen in een heldere ambitie en aanpak voor de komende jaren. Deze ambitie en aanpak kunnen vervolgens meegenomen worden richting de volgende beleidsperiode (2024 tot 2027).

 • De PHI aanpak:

  Om te komen tot een concrete ambitie en gedegen adviesrapport voor de verduurzaming van de VRU hebben we eerste een analyse gedaan van de huidige situatie op het gebied van duurzaamheid op basis van deskresearch en interviews. De uitkomsten van deze interne analyse vormden het startpunt voor de ambitiesessie waarin een concrete ambitie, strategie en aanpak zijn geformuleerd. In de opvolgende kansensessie hebben we kansen op zowel het primaire als op het secundaire proces van de VRU geformuleerd. Ten slotte hebben we deze stappen samengebracht en verwerkt tot een uitgebreid adviesrapport welke is getoetst binnen de organisatie en wordt ondersteund door een visuele praatplaat.

 • Het resultaat:

  Met dit adviesrapport heeft de VRU handvatten waarmee ze de aankomende beleidsperiode (2024-2027) invulling kan geven aan de duurzaamheidsambities aansluitend op de nationale duurzaamheidsdoelstellingen.

  Er zijn 4 duurzaamheidsthema's bepaald waarmee de VRU een bijdrage wil leveren aan een duurzame en veilige samenleving en de effecten van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken:

  • Klimaat: het tegengaan van klimaatverandering door reductie van CO2-uitstoot.
  • Circulair: hoogwaardig (her)gebruik van grondstoffen en materialen en het sluiten van de kringloop.
  • Natuur: het waarborgen van een gezonde leefomgeving: het behouden en herstellen van de natuur en haar biodiversiteit.
  • Sociaal: sociale duurzaamheidsaspecten zowel intern als extern.

  Deze duurzaamheidsthema's komen terug in de routekaart waarin de kansen voor verduurzaming door de tijd zijn uitgezet en zijn uitgewerkt naar activiteiten met een actiehouder.

MVI-Actieplan voor Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

MVI-Actieplan voor Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Het zorg dragen voor veiligheid, het bestrijden van incidenten, het beperken van gezondheidsschade en verstoringen van het dagelijks leven wordt steeds uitdagender naarmate de consequenties van klimaatverandering en sociale uitdagingen zich uitbreiden en erger worden.  De klimaatverandering is daarmee onlosmakelijk verbonden met de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio voelt zich daarom verantwoordelijk om zich voor te bereiden op de consequenties van klimaatverandering en een bijdrage te leveren om deze consequenties te beperken.

 • Opdracht:

  Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Daarom heeft de VRR PHI Factory opdracht gegeven om in co-creatie een MVI-actieplan op te stellen. Het huidige manifest MVI 2016 - 2021, maar ook naar het conceptmanifest dat vanaf 1 januari 2022 geldt zijn hiervoor het uitgangspunt.

 • De PHI aanpak:

  In deze opdracht hebben wij samengewerkt met Adjust, waarbij zij op inkooptechnisch-vlak hebben geadviseerd en het proces begeleid om een duurzame ambitie te stellen en deze te vertalen naar de praktijk aan de hand van duurzaamheidsdoelstellingen.

  Onze werkwijze om te komen tot het nieuwe, gedragen, duurzame MVI-actieplan, is uitgewerkt in een 'roadmap' en door ons al velen malen succesvol toegepast. Onze benadering is opgebouwd uit 5 stappen:

  1. Analyseren: 'wat is er al aan informatie?'
  Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en om niet op 0 te beginnen hebben we een analyse gedaan op de documenten die beschikbaar zijn (inkoopbeleid, beleidsplannen en procedures). Vervolgens hebben we verschillende interviews afgenomen. De conclusies uit deze interne analyse hebben we meegenomen als basis voor het vervolg.

  2. Ambitie bepalen: 'waar willen we met elkaar heen?'
  Tijdens een gezamenlijke ambitiesessie hebben we met de projectgroep de ambitie bepaald. Deze sessie bestond uit onder andere: het bepalen van de ‘why’, duurzame inspiratie en vervolgens het bepalen van de ambitie inclusief strategie. Het resultaat van deze sessie is uitgewerkt in een three-pager.

  3. Inspireren: 'buiten naar binnen halen'
  In deze sessie hebben we letterlijk de kennis van buiten naar binnen gehaald. We hebben verschillende organisaties uitgenodigd om hun ervaringen te delen rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

  4. Concretiseren: 'uitwerken van het MVI-actieplan'
  In verschillende sessies hebben we de doelstellingen uit het MVI-actieplan vertaald naar concrete acties. Wat is er nodig om de doelstelling te behalen en uiteindelijk bij te dragen aan de ambitie? Al deze informatie is vervolgens uitgewerkt in een MVI – actieplan en een one – pager.

  5. Activeren: 'het actieplan opleveren en alle stakeholders activeren!’
  Als laatste stap is het belangrijk dat iedereen van het actieplan afweet. Dit hebben we via meerdere roadshows in de organisatie gepresenteerd.

 • Het resultaat:

  Een visueel aantrekkelijk MVI-actieplan. Het MVI-actieplan bevat een ambitie voor 2027 en 2040 en deze hebben we vertaald naar acties. Aan de hand van deze acties kan de VRR aan de slag om stappen te zetten richting de geformuleerde ambitie. Om het actieplan eenvoudig te kunnen delen hebben we ook een one-pager opgeleverd met daarop een samenvatting van het MVI-actieplan. Deze one-pager is aan de hand van verschillende roadshow gedeeld met alle stakeholders in de organisatie.

MVOI-Actieplan voor Gemeente Amersfoort

MVOI-Actieplan voor Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amersfoort is al hard aan de weg aan het timmeren in de transitie naar een circulaire economie. De Gemeente koopt jaarlijks voor 200 miljoen in. Een enorme spend om impact mee te maken in de transitie naar een circulaire en inclusieve economie. In het nieuwe coalitieakkoord van 2022-2026 is duurzaamheid een belangrijk thema voor de Gemeente; ‘een goed leven binnen de grenzen van onze aarde’. De afdeling Interne Dienstverlening & Advies (hierna IDA) wil met Maatschappelijke Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (hierna MVOI) bijdragen aan dit thema en ziet inkoop als een belangrijk instrument om deze duurzame ambities te behalen.

 • Opdracht:

  PHI Factory is gevraagd om de ambities op organisatieniveau te vertalen naar MVOI voor de Facilitaire afdeling (IDA) en deze naar de praktijk te brengen. Deze vertaling is samengevat in een MVOI-actieplan die voldoet aan de randvoorwaarden vanuit het MVOI Manifest die de Gemeente in oktober 2022 heeft ondertekend.

 • De PHI aanpak:

  Om te komen tot een MVOI-actieplan zijn we eerst gestart met een interne analyse van de organisatie. Vervolgens hebben we in co-creatie een ambitie voor duurzaamheid en MVOI geformuleerd voor IDA. Door middel van twee vervolgsessies hebben we de inhoud van het actieplan bepaald. Het actieplan is vervolgens samengevat in een visuele praatplaat.

 • Het resultaat:

  Er is een gedegen MVOI-actieplan ontwikkeld in co-creatie met de afdeling IDA. De ambities die geformuleerd zijn: Ambitie duurzaamheid: In 2030 is onze bedrijfsvoering 100% circulair en CO2-neutraal. Ambitie MVOI: In 2030 kopen we 100% van onze inkopen maatschappelijk verantwoord in en zijn we een opdrachtgever die de markt aanjaagt en verduurzaamt. De MVOI-thema’s van het Rijk zijn gekozen als kader. Door middel van het Ambitieweb is de prioritering van deze thema’s bepaald. Per thema is er een ambitie en doelstellingen bepaald. Ook zijn er per thema concrete acties geformuleerd die zorgen dat deze doelstellingen worden behaald. Als aanvulling voor de implementatie van de ambitie en het plan zijn er vier factsheets ontwikkeld voor vier verschillende productcategorieën, namelijk schoonmaak, mobiliteit, kantoorinrichting en repro & post. Deze factsheets kunnen gebruikt worden ter inspiratie bij een aanbesteding, om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de duurzame ambitie van de Gemeente. De marktonwikkelingen binnen deze categorieën worden hierin besproken, inspiratie voor eisen en wensen die meegenomen kunnen worden in de aanbesteding en tips & tricks en die ter inspiratie kunnen dienen. Het actieplan is binnenkort te vinden op de website van PIANOo.

Duurzame ambities InteriorWorks

Duurzame ambities InteriorWorks

 • InteriorWorks
 • InteriorWorks is specialist op het gebied van projectinrichting binnen de hospitality-, kantoor-, onderwijs-, en zorgbranche. Met vakkennis, flexibiliteit en een uitgebreid netwerk komen zij tot een passend interieur bij haar klanten. Interieur wordt dan ook gezien als een middel voor geluk en gezondheid op de werkvloer en niet als doel. InteriorWorks wil haar verantwoordelijkheid nemen in de duurzame transitie en zich inzetten voor een duurzamere wereld voor toekomstige generaties. Dit doen zij door directe positieve impact te realiseren via projecten bij klanten en indirect impact te maken door het goede voorbeeld te geven in de eigen bedrijfsvoering.

 • Opdracht:

  InteriorWorks zocht naar een passende positionering en strategie van duurzaamheid en een toekomstbestendig businessmodel om invulling te geven aan de toenemende klantvraag naar circulaire en duurzame oplossingen in de werkomgeving. PHI Factory is gevraagd om deze ambities concreet te maken en te vertalen naar een visuele roadmap en praatplaat.

 • De PHI aanpak:

  Het proces om te komen tot een duurzame ambitie en een visuele roadmap is te verdelen in een drietal stappen. Te beginnen bij het uitvoeren van een interne analyse wat ter input diende voor een ambitiesessie. Tijdens deze sessie hebben we de WHY en het definitiekader bepaalt, dit waren de eerste contouren van de duurzame visie en ambitie. Als de tweede stap hebben we de duurzame ambitie geladen met relevante thema’s en concrete acties in een kansen, - en prioritering sessie. Hier hebben we de keten als uitgangspunt genomen. Tot slot hebben we een actieplan per ketenonderdeel ontwikkelt, een roadmap van deze acties per jaar en een praatplaat van de opgestelde ambitie.

 • Het resultaat:

  ‘In deze duurzaamheidstransitie willen wij echte impactmakers zijn. We kunnen dit bij uitstek doen door ons als kennispartner te profileren’

  Deze rol als impactmakers en kennispartner betekent dat het ontwikkelen en onderhouden van kennis prioriteit krijgt. Duurzaamheid gaat hand-in-hand met kwaliteit, design en het welzijnsniveau van de eindgebruiker. Comfort, gezondheid en beleving staat voorop. Hierbij wordt constant de afweging gemaakt tussen beleving en duurzaamheid. Het eerlijke verhaal wordt verteld en de klant wordt zorgvuldig meegenomen in de afwegingen die hierin gemaakt kunnen worden.

  InteriorWorks heeft de term duurzaamheid gekozen als kapstok, omdat deze definitie ruimte biedt voor een brede thematiek. Onder duurzaamheid vallen de volgende thema’s: welzijn, circulariteit en CO2.

  • Binnen het thema welzijn wordt de focus gelegd op het creëren van een werkomgeving waarin werkgeluk, vitaliteit en design centraal staan. Met oog voor het inzetten van SROI en sociale ondernemingen binnen projecten.
  • Binnen het thema circulariteit wordt de R-Ladder als uitgangspunt genomen, het onderzoeken en adviseren van innovatieve en duurzame grondstoffen en wordt er geëxperimenteerd met nieuwe verdienmodellen.
  • Het thema CO2 geeft invulling aan het reduceren van zowel directe als indirecte CO2-uitstoot. In samenwerking met ketenpartners en waar mogelijk lokaal.
E3 model toegepast bij gebouwen NSI

E3 model toegepast bij gebouwen NSI

 • NSI
 • NSI N.V. is een beursgenoteerde Nederlandse kantorenbelegger die zorgt dat haar klanten maximale productiviteit en groei bereiken. Dit doen ze door het bieden van de beste service en de meest flexibele vastgoedoplossingen in moderne, gezonde en duurzame kantoren op toplocaties. De focus voor het verduurzamen van de kantoren ligt op het verkleinen van het energieverbruik binnen de gebouwen.

 • Opdracht:

  NSI wil haar gebouwen verduurzamen. In samenwerking met INNAX heeft PHI Factory voor 3 gebouwen de kosten en baten van verschillende duurzaamheidsmaatregelen in kaart gebracht. Hierbij is per maatregel gekeken naar: - Investering - Energiebesparing - Verborgen CO2-voetafdruk van gebruikte materialen Hierbij is een afweging gemaakt over de gehele levenscyclus. Welke maatregelen hebben de laagste CO2 voetafdruk met hun materialen? Welke leveren de meeste energiebesparing op? En welke maatregelen zijn vanuit financieel oogpunt het meest aantrekkelijk op de lange termijn?

 • De PHI aanpak:

  Op basis van gebouwinspecties heeft INNAX-energiebesparingsonderzoeken uitgevoerd bij drie NSI gebouwen. Met deze onderzoeken is berekend wat het energieverbruik is per gebouw. Vervolgens is bepaald wat de energiebesparing en initiële kosten zijn van verschillende maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen. Vaak wordt alleen gekeken naar (de CO2-voetafdruk van) het energieverbruik van een gebouw. Echter ontstaat er ook veel CO2-impact in de keten. Denk hierbij aan het verkrijgen en verwerken van de materialen die gebruikt worden voor de productie van zonnepanelen of isolatiemateriaal. In het productieproces van deze materialen ontstaan broeikasgasemissies door het delven van grondstoffen, transport en het gebruik van energie. PHI heeft de verborgen impact hiervan inzichtelijk gemaakt met behulp van een berekening per maatregel. Vervolgens zijn voor zowel de CO2-emissies als het financiële plaatje berekeningen gemaakt over de gehele levensduur en zijn deze tegen elkaar afgezet: wat moet er aan de voorkant geïnvesteerd worden (in euro’s, materialen en CO2-emissies) om op de langere termijn een positieve impact te maken?

 • Het resultaat:

  Per gebouw is er een overzichtelijk afwegingskader gemaakt van de verschillende maatregelen. Met dit overzicht kan NSI de verschillende maatregelen beoordelen en onderling vergelijken op hun financiële- en klimaatimpact. Hiermee kan NSI een datagedreven keuze maken over welke maatregelen ze gaan doorvoeren om de klimaatimpact van hun gebouwen te verminderen.

AM Klimaatpositief

AM Klimaatpositief

 • AM
 • Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM (onderdeel van Koninklijke BAM Groep). Als gebiedsontwikkelaar zorgen zij in samenwerking met o.a. overheden, vastgoedbeleggers en bewoners voor kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM gooit met haar gebiedsontwikkelingen het roer om en werkt toe naar een positieve impact, waarbij ze meer geven dan nemen: klimaatpositief in 2040. Dat doen ze door de ecologische voetafdruk van de bouw, gebouwen en van gebiedsontwikkeling drastisch te reduceren.

 • Opdracht:

  De stip op de horizon is om een klimaatpositieve gebiedsontwikkelaar te worden. Om deze strategie en de doelstelling te valideren, nog scherper te krijgen en vooral ook uit te werken naar de praktijk is PHI Factory gevraagd om samen met AM te verkennen hoe deze stappen gezet kunnen worden.

 • De PHI aanpak:

  Het proces om te komen tot de duurzame ambitie (AM Klimaatpositief) en het vertalen van de doelstellingen naar een praktisch plan is te verdelen in drie stappen. De eerste stap is een interne analyse gevolgd door een ambitiesessie waarin we samen met AM de WHY definiëren, het definitiekader bepalen en een passende strategie stellen die aansluit bij de ambitie. In de tweede stap maken we de vertaling naar activiteiten in de verschillende domeinen van AM. Met alle stakeholders aan tafel definiëren we kansen voor het behalen van de ambities en doelstellingen. In deze interactieve kansensessie wordt er ook gekeken naar prioritering en operationalisering en bepalen we hoe de impact en het effect van de activiteiten meetbaar gemaakt kunnen worden. In de derde stap wordt een visuele roadmap opgezet, ondersteund door een kernachtig actieplan op weg naar het behalen van de ambitie.

 • Het resultaat:

  De ambitiesessie heeft geresulteerd in een twopager met de ambitie ‘AM Klimaatpositief’. Hierin is het ambitieweb opgenomen dat is gebaseerd op het donutmodel van de circulaire economie, hierin staan zowel het sociale fundament als de planetaire grenzen aangegeven. Het model dient als kompas om richting te geven aan de transitie naar klimaatpositieve gebiedsontwikkeling en biedt één kapstok voor zowel de klimaatopgave als de toegevoegde waarden die AM belangrijk vindt. Het laat zien met welke impactgebieden AM aan de slag gaat; energie, circulariteit, mobiliteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en gebruik. Ook de sociale impactgebieden gezondheid en sociaal/inclusieve stad zijn hierin vertegenwoordigd. Per thema zijn meetbare indicatoren gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld energieverbruik, MPGscore en het aantal doelsoorten om de doelen scherp te stellen.

  Om heel helder te laten zien hoe AM de komende jaren aan de slag gaat met de duurzaamheidsambitie hebben we een visuele roadmap opgesteld. Met een visualisatie van een gebiedsontwikkeling en het koppelen van de ambitie en doelen aan jaartallen, is het heel concreet en zichtbaar waar de kansen liggen. De roadmap wordt ondersteund door een kernachtig actieplan met de rollen, randvoorwaarden en middelen waar AM gebruik van kan maken op weg naar klimaatpositief in 2040. Het dient als hulpmiddel om over het grote geheel na te denken en om richting te geven aan de keuzes die AM maakt en het beleid dat de organisatie voert op weg naar klimaatpositieve gebiedsontwikkeling. Met het ambitieweb, de roadmap en het bijbehorende actieplan als tastbaar resultaat kan AM de volgende stap zetten in het realiseren van haar ambitie.

Aanbesteding kantoorinrichting Luchtverkeersleiding Nederland

Aanbesteding kantoorinrichting Luchtverkeersleiding Nederland

 • Luchtverkeersleiding Nederland
 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zette begin 2019 een aanbesteding in de markt voor circulaire kantoorinrichting. LVNL ging samen met PHI Factory op zoek naar een circulaire partner om invulling te geven aan de werkomgeving voor de komende vijftien jaar. De aanbesteding draagt bij aan de ambitie van LVNL: volledig circulair en geen CO2-voetafdruk in 2030. Vanuit haar maatschappelijke rol vindt LVNL duurzaamheid belangrijk. De vernieuwing van het contract kantoormeubilair bood een kans om duurzaamheid te integreren en zichtbaar te maken binnen LVNL.

 • Opdracht:

  Het doel van de aanbesteding: het creëren van een circulaire werkomgeving waarin nieuw meubilair met virgin (nieuwe) materialen tot een minimum wordt beperkt en uit wordt gegaan van het reeds aanwezige meubilair bij LVNL. Om dit te bereiken is gezocht naar een circulaire partner om op basis van een langdurig partnerschap een prestatiegerichte overeenkomst af te sluiten voor tenminste 950 circulaire werkplekken. In eerste instantie voor vijf jaar, met optie tot verlenging op basis van te behalen KPI’s.

 • De PHI aanpak:

  Duurzaamheid was een relatief nieuw onderwerp voor LVNL. PHI Factory is daarom als expert circulair inkopen van het begin tot eind betrokken geweest en penvoerder van het programma van eisen. Om duurzaamheid en circulariteit ook na de aanbesteding te verankeren in de organisatie, is een kernteam duurzaamheid opgericht. Het kernteam duurzaamheid heeft voorafgaand aan de aanbesteding de duurzaamheidsambitie, doelstellingen en strategie opgesteld.

  Marktconsultatie

  Na het opstellen van de strategie en doelstellingen voor de aanbesteding, heeft LVNL een marktconsultatie gehouden door op bezoek te gaan bij verschillende marktpartijen. Dit met als doel een uitvraag te formuleren die maximaal zou inzetten op duurzaamheid én het betrekken en toegankelijk maken voor het MKB. Door de marktconsultatie kreeg het aanbestedingsteam beter zicht op het speelveld en konden zij de interne organisatie meenemen in de ambities. Door middel van kennisoverdracht, regelmatig overleg en het tonen van de mogelijkheden is draagvlak gecreëerd en zijn stakeholders meegenomen in de duurzaamheidskansen van deze aanbesteding.

  De Europese aanbesteding van LVNL bestond uit twee fases:

  Fase 1: Voorselectie op basis van geschiktheidseisen en een referentie project

  De scope van de aanbesteding bestond onder andere uit het onderhouden en refurbishen van de bestaande inventaris van LVNL (tenminste 950 werkplekken). Er is rekening gehouden met het gefaseerd vervangen van de werkplekken. De referentieopdracht vroeg om een project van minimaal honderd circulaire werkplekken. Dit maakte het voor het MKB ook mogelijk om in te schrijven.

  Fase 2: Inschrijving op basis van een Plan van Aanpak

  Op basis van de voorselectie kon LVNL maximaal vijf partijen selecteren die een plan van aanpak mochten opstellen. Uiteindelijk hebben vier partijen een referentieproject ingediend. Daarvan is een ranking gemaakt.

  Gunning

  In de gunningscriteria van het Plan van Aanpak was de verdeling 80% kwaliteit en 20% prijs. De overige gunningscriteria waren:

  • Hoe gaat de inschrijver invulling geven aan de rol van circulaire partner van LVNL? Focus: ontwikkeling gedurende het contract en een groeimodel (inclusief mogelijke KPI’s).
  • Wat is de visie op en wijze van samenwerken tussen de inschrijver en LVNL? Focus: ontwikkelen van de samenwerkingsrelatie om de duurzaamheidsambities van LVNL te behalen.
  • Hoe gaat de inschrijver invulling geven aan meubelmanagement? Focus: het in kaart brengen van de huidige inventaris en visie op het meubelmanagement gedurende de looptijd van het contract.

   

 • Het resultaat:

  Op basis van deze uitvraag is de opdracht gegund aan het consortium met hoofdaannemer Objectform in samenwerking met Buro Logge, Vepa, Lutterman Projectinrichting en Ex Interiors. Zij zijn verantwoordelijk voor het meubelmanagement en beheren van de inventaris door middel van managementrapportages. Het uitgangspunt van het contract is om de afspraken te benaderen vanuit belonen en samen groeien, niet vanuit sancties en boetes. LVNL is daarna aan de slag gegaan met het uitwerken van de ambitie, in een uitvoeringsprogramma en roadmap.

  "Het is een uitdaging om te beoordelen wie nu echt de juiste circulaire/duurzame partner is. Ondersteuning van een duurzaamheidsexpert is voor ons van grote waarde gebleken." - Mark Bottinga

  Geleerde lessen

  • Het is zeer waardevol gebleken om voorafgaand aan het aanbestedingstraject de visie, ambitie en doelstellingen op organisatieniveau uit te werken. Dit zorgt voor draagvlak en dient als kapstok voor de ambities in de aanbesteding. Omdat er een duidelijke strategie voor duurzaamheid en circulariteit is, kan deze makkelijker worden meegenomen bij volgende aanbestedingen.
  • Kijk verder dan alleen de inschrijving. Zoek een circulaire partner in plaats van een goed geschreven inschrijving.
  • De aanbesteding en het contract zijn meer geënt op samenwerking op basis van vertrouwen dan op ingebouwde safeguards in het contract. Niet eerder was op deze manier een uitvraag in de markt gezet. Daardoor was er extra aandacht nodig voor de juridische gevolgen. Blijf gedurende het proces met elkaar in gesprek om zo tot de beste oplossing te komen.
  • De uitvoering van een contract circulaire kantoorinrichting vergt een cultuurverandering binnen de organisatie. De oude manier van werken, waarbij de opdrachtgever eenzijdig een opdracht uitzet bij de opdrachtnemer, is niet meer van toepassing. De opdrachtgever formuleert een behoefte, die de opdrachtnemer vanuit de afgesproken (duurzaamheid)doelstellingen vervult.

  Tips:

  • Probeer uw uitvraag zo open mogelijk te houden. Gebruik een marktverkenning/dialoog om te zien wat er nodig is om ook unusual suspects te laten inschrijven.
  • Zorg dat iedereen binnen de organisatie op tijd aanhaakt en het kennisniveau op peil is.
  • Haal expertise uit de markt om de juiste vraag te formuleren. Zij zijn in dit geval de expert, niet de inkoper. De markt kan u inzicht geven in wat haalbaar is.
  • Het doorbreken van oude gewoontes is essentieel. Begin vroeg met het creëren van draagvlak.

   

 • Hoe Luchtverkeersleiding Nederland een circulair partnerschap aanvliegt

  Factsheet LVNL zoekt circulaire partner

  Persbericht van Europese aanbesteding: Partner voor Circulaire Kantoorinrichting

Erasmus sportgebouw

Erasmus sportgebouw

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Op campus Woudestein wordt in opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) een nieuw sportgebouw gerealiseerd. Deze wordt gelijktijdig met het nieuwe Multifunctionele Onderwijsgebouw (MFOII) opgeleverd. MFOII moet één van de meest duurzame onderwijs gebouwen van Nederland worden. De duurzaamheid van het sportgebouw blijft echter achter.

 • Opdracht:

  De EUR heeft Remmers, VenhoevenCS en abcnova, onder leiding van PHI Factory, gevraagd extra kansen voor groen, circulariteit en BREEAM te identificeren. Op deze manier sluit het sportgebouw beter aan bij de ontwikkeling van een duurzame campus.

 • De PHI aanpak:

  PHI Factory heeft een tijdelijke werkgroep ingericht om op zoek te gaan naar de extra kansen voor het verduurzamen van het sportgebouw. Drie aspecten waren hierbij van belang.

  1. Groenvoorziening Het sportgebouw blijft in groenbeleving van de eindgebruiker achter op MFOII. De stenenbinnenstraat met de betonnen wanden accentueren een hardere robuuste stijl. De landschapsarchitect van MFOII is betrokken om de kansen voor een groener Sportgebouw in kaart te brengen.

  2. Circulariteit Gezocht is naar kansen om de circulariteitsprestatie omhoog te brengen. Enerzijds voor een verbetering van de milieuprestatie van het gebouw en anderzijds voor de beleving van de gebruikers. Hierbij is de samenwerking gezocht met GBN die in het juiste tijdsbestek een jeugdinrichting in Zeist zal amoveren (slopen) waarbij onderdelen gemined kunnen worden voor het Sportgebouw.

  3. BREEAM-in-use Deze meetlat borgt een brede prestatie op duurzaamheid. De maatregelen die naar voren komen in deze notitie hebben impact op de energieprestatie, waterbesparing, ecologie en de milieuprestatie. De kansen die de werkgroep heeft geïdentificeerd maken het certificeringsniveau Outstanding waarschijnlijk. Dit is in lijn met de BREEAM-certificering van het MFOII-gebouw.

 • Het resultaat:

  Vanuit de tijdelijke werkgroep hebben we verschillende marktpartijen gesproken, van urban miners tot landscapsarchitecten. Hieruit zijn 25 kansen genoemd voor het verduurzamen van het sportgebouw. Al deze kansen zijn uitgewerkt in maatregelen. De maatregelen zijn onderverdeeld in de thema’s groen, circulariteit en BREEAM-credits. Daarnaast is onderzocht wat de consequenties van deze maatregelen zijn op het gebied van planning, kosten en kwaliteit en er is een nadere financiële onderbouwing van de aanbevolen maatregelen gemaakt. In vervolg hierop is gekeken naar de impact van de desbetreffende maatregelen. Op basis van deze verantwoording heeft de werkgroep een aanbeveling voor een set aan maatregelen gedaan op basis van impact en zichtbaarheid in relatie tot de kosten die daarmee gemoeid zijn.

 • Nieuw energieneutraal sportgebouw

Groenvisie Erasmus Universiteit Rotterdam

Groenvisie Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wil verduurzamen. Voor de zichtbaarheid van duurzaamheid is het belangrijk dit ook tot uitdrukking laten komen op de campus. En dit kan bij uitstek door een ‘groene campus’! Daarnaast draagt een groene campus bij aan een beter werk- en studeerklimaat. Vele stappen zijn al gezet. Zo komen bij de realisatie van het nieuwe MFOII-gebouw dit soort aspecten al tot uitdrukking.

 • Opdracht:

  De EUR heeft PHI Factory gevraagd om als facilitator en sparringpartner mee te werken aan het formuleren en vormgeven van de groenvisie.

 • De PHI aanpak:

  Tijdens een door PHI Factory georganiseerde en begeleide brainstormsessie met verschillende stakeholders van de EUR zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om de natuurwaarde en biodiversiteit van de campus te versterken. Met deze informatie is een eerste aanzet gemaakt voor een integrale visie op een groene campus voor de EUR. De sessie heeft daarnaast input geleverd voor een duurzaam groenbeheer van de campus. Deze input kan worden meegenomen bij de aanbesteding Parkmanagement. Tijdens de brainstormsessie is er verder in groepjes een toekomstvisie voor de groene campus gevormd aan de hand van de plattegrond van de campus. Vervolgens is gekeken naar op welke manier deze visie ook daadwerkelijk naar de praktijk kan worden gebracht. Dat hebben we gedaan door doelstellingen te formuleren op de thema’s flora, fauna, mens en beheer. Afsluitend is tijdens de brainstormsessie geïnventariseerd wat ervoor nodig is om de opgehaalde mogelijkheden ook daadwerkelijk naar de praktijk te brengen.

 • Het resultaat:

  Alle opgehaalde input is gebundeld in een threepager, die later wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. Dit kan door de EUR worden gebruikt als praktisch handvat om de komende jaren aan de slag te gaan met het vormgeven van een groene campus.

Van afval naar grondstof binnen Facilitair Management Rijkswaterstaat

Van afval naar grondstof binnen Facilitair Management Rijkswaterstaat

 • VANG Buitenshuis
 • Rijkswaterstaat staat aan de lat voor de uitvoering van het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) Buitenshuis, een programma dat de KWD (kantoor, winkel en diensten) -sector helpt om het restafval te halveren. Het doel van dit meerjarenprogramma is om meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie. Tijdens het uitvoeren van dit programma werd het potentieel en de kansen zichtbaar die binnen het facilitaire werkveld liggen. Rijkswaterstaat wil een goed beeld krijgen van dit werkveld en hoe zij met het programma VANG Buitenshuis een rol kunnen spelen in het voorkomen, optimaliseren en circulair verwaarden van reststromen voor deze branche.

 • Opdracht:

  PHI Factory is gevraagd om een verkenning uit te voeren naar het facilitaire speelveld en het potentieel van deze branche, zodat de Facility Managers met hun inkoop en verkoopprocessen kunnen fungeren als vliegwiel voor het verduurzamen van de keten op het gebied van afvalpreventie. Daarnaast is de potentie onderzocht voor VANG Buitenshuis om een actieve rol te spelen binnen de verschillende facilitaire diensten in de branche. Er zijn zes impactvolle facilitaire diensten onderzocht, namelijk: catering-, vergader- en evenementenservice, werkomgeving, ICT, bedrijfskleding, schoonmaak en repro en kantoorbenodigdheden. Per dienst is gekeken naar de volwassenheid van de markt en de kansen op het gebied van circulariteit.

 • De PHI aanpak:

  Allereerst is het totaalaanbod aan facilitaire dienstverleners onderzocht en de grote hiervan. Vervolgens is er per facilitaire dienst inzichtelijk gemaakt welke partijen hierin actief zijn en wat de grootste grondstofstromen en CO2 -drijvers zijn binnen de desbetreffende dienst. Ook is gekeken naar de volwassenheid van de marktpartijen werkzaam in de dienst en de ontwikkelingen die invloed hebben op de bedrijfsvoering van deze partijen. Voor verdere verdieping van deze diensten en het toetsen van het draagvlak voor een samenwerkingsvorm vanuit VANG Buitenshuis, zijn er tien facilitaire aanbieders geïnterviewd. Zowel single service, multi-service als integrated FM partijen. Het doel van de interviews was het achterhalen van het potentieel van deze partijen op het gebied van afvalpreventie en reductie. Wat ervaren zij als obstakels? Waar hebben de partijen behoefte aan om stappen te kunnen zetten op het gebied van afval? Staan de partijen open voor een samenwerkingsvorm vanuit VANG Buitenshuis? Deze vragen zijn verwerkt in een advies naar VANG Buitenshuis hoe zij een passende rol kunnen aannemen in het verduurzamen van het facilitaire werkveld. Het advies is samengevat in een overzichtelijke visuele plaat, zoals hierboven te zien.

 • Het resultaat:

  De facilitaire partijen zijn zich bewust van hun invloedsfeer en erkennen hun rol in het behalen van zowel eigen circulaire ambities, als die van de opdrachtgever. Om deze ambitie verder te vertalen naar de praktijk is er behoefte aan kennis ontsluiting en het delen hiervan met concullega’s. VANG Buitenshuis is geadviseerd om als verbindende schakel de gap tussen wet- en regelgeving en de markt te verkleinen. Dit kan door middel van een ‘ondersteuningspakket’ bestaande uit VANG Buitenshuis ’s expertise, inhoudelijke kennis, financiële middelen, ervaring en mogelijk risico’s en kansen waarmee VANG Buitenshuis bedrijven een helpende hand biedt. Vanuit deze behoefte aan kennisdeling kwam naar voren dat merendeel van de geïnterviewde partijen open staat voor een samenwerkingsvormen waarin VANG Buitenshuis een faciliterende rol kan spelen. Als vervolg van het speelveldonderzoek is VANG Buitenshuis in samenwerking met PHI Factory een FM-koplopersgroep gestart. In deze koplopersgroep is een selecte groep facilitaire partijen aan de slag gegaan met het experimenteren met afval(preventie). Individueel en in een drietal georganiseerde bijeenkomsten. De focus van de groep richt zich op afvalpreventie, het voorkomen van afval en toewerken naar zero waste. Het doel van de koplopersgroep is dat de betrokken partijen hun diensten leren aanbieden met minder materiaalgebruik. Het gevolg daarvan is afvalvermindering bij hun klanten. De koplopersgroep loopt tot Q1 2023.

Routekaart verduurzaming LVNL gebouwen

Routekaart verduurzaming LVNL gebouwen

 • Luchtverkeersleiding nederland
 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is verantwoordelijk voor de veilige en efficiënte afhandeling van het vliegverkeer in het Nederlandse luchtruim. Vanuit haar maatschappelijke functie voelt de organisatie zich verantwoordelijk voor een duurzame wereld van morgen en werkt met prioriteit aan het verduurzamen van haar bedrijfsprocessen. LVNL is zich steeds bewuster geworden van het belang van de omgeving en de gebruikers: meerwaarde bieden voor de klant en rekening houden met de omgeving door de impact van luchtvaart te minimaliseren. LVNL wil waarde creëren voor Nederland, haar klanten en partners en heeft daartoe doelstellingen voor 2030 geformuleerd op het gebied van klimaat, circulariteit en gezond & sociaal.

 • Opdracht:

  Onderdeel van deze doelstellingen is het verduurzamen van de LVNL gebouwen. PHI Factory heeft in samenwerking met Innax, LVNL ondersteund met het opstellen van een routekaart voor de verduurzaming van de LVNL gebouwen met daarbij specifieke aandacht voor het hoofdkantoor van LVNL op Schiphol-Oost. De routekaart geeft antwoord op de vragen: • Welke fysieke aanpassingen aan de LVNL gebouwen zijn er op korte, middellange (2030) en lange termijn (2050) nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen van LVNL te realiseren, te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en op termijn tevens te voldoen aan de Paris Proof doelstellingen? • Op welk moment in de tijd moeten fysieke aanpassingen uitgevoerd worden? • Wat zijn hiervoor de benodigde investeringskosten, wat zijn de baten (niet alleen in geld uitgedrukt, maar ook in energieverbruik en CO2- reductie) en wat is de terugverdientijd van de investeringen?

 • De PHI aanpak:

  Om aan te sluiten bij de eerder opgestelde duurzame doelen van LVNL, hebben wij het door PHI eerder opgestelde duurzaamheidsprogramma als kapstok gebruikt voor het opstellen van de routekaart. Alle fysieke aanpassingen zijn in beeld gebracht en onderverdeeld in de drie pijlers van LVNL; klimaat, circulariteit en gezond & sociaal. Op basis van de beschikbare informatie heeft Innax energieanalyses uitgevoerd van meerdere LVNL gebouwen op luchthavens in Nederland. Met deze analyse is berekend wat het energieverbruik is per gebouw en hebben we inzichtelijk gemaakt welke fysieke ingrepen er genomen moeten worden om de gestelde Paris Proof Score te behalen. Door te werken naar een goede Paris Proof Score draag je bij aan het terugdringen van broeikasgassen die ontstaan door de energievraag. Voor elke maatregel heeft Innax ook inzichtelijk gemaakt welke investeringskosten er benodigd zijn en welke baten het heeft. Voor de Paris Proof Score wordt uitsluitend gekeken naar het energieverbruik van het gebouw. Maar er kan ook verborgen CO2-impact ontstaan door de materialen die gebruikt worden, zoals de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen of isolatiemateriaal. In het productieproces van deze materialen ontstaan broeikasgasemissies door het delven van grondstoffen, transport en het gebruik van energie. Om de impact hiervan zichtbaar te maken, heeft PHI met behulp van een berekening per maatregel een inschatting gemaakt van deze verborgen impact.

 • Het resultaat:

  Met een visueel aantrekkelijke routekaart die onderbouwd is met een rapport, zijn de benodigde fysieke aanpassingen inzichtelijk gemaakt en in de tijd uitgezet. Hierbij zijn ook de beoogde investeringskosten en baten in beeld gebracht. Hiermee kan LVNL de volgende stap zetten in het verduurzamen van haar gebouwen.

Circulaire gebiedsontwikkeling De Dreef

Circulaire gebiedsontwikkeling De Dreef

 • Gemeente Waddinxveen
 • Gemeente Waddinxveen gaat het gebied De Dreef, vlak bij het centrum van Waddinxveen, ontwikkelen tot een aantrekkelijk gemengd woongebied met 175 appartementen gericht op betaalbaarheid en zorg. Circulariteit is een belangrijk leidend principe bij deze gebiedsontwikkeling. Om de planvorming te optimaliseren heeft de gemeente Waddinxveen de wens om in een vroeg stadium een gebiedsontwikkelaar te betrekken voor de circulaire gebiedsontwikkeling. Voor het echter zover is dienen eerst de circulaire kansen van het gebied in kaart gebracht te worden. Na een zorgvuldige afweging, het toetsen met de markt en het maken van keuzes zal de aanbesteding op de markt gezet worden.

 • Opdracht:

  Wij zijn gevraagd om samen met de gemeente de circulaire kansen van het gebied in kaart te brengen en daarvoor breed draagvlak te creëren binnen de organisatie. Daarbij is het belangrijk dat de ervaringen die worden opgedaan met circulaire gebiedsontwikkeling worden geborgd binnen de gemeente. Na een succesvolle afronding van dit proces zullen wij de aanbesteding begeleiden en op de markt gaan zetten. Voor dit advieswerk hebben wij een samenwerking ingericht bestaande uit drie partijen met ieder een complementaire specialisatie; circulaire gebiedsontwikkeling door Urban Matter, aanbesteden door Adjust Consulting en het borgen van het leereffect en projectmanagement door PHI Factory. Hierin hebben wij de rol van hoofdaannemer.

 • De PHI aanpak:

  Voor ons is circulair ontwikkelen van een gebied niet meer alleen ‘het stapelen van uitsluitend stenen’. Het gaat om integrale projectontwikkeling van een gebied waarbij thema’s als energie, gemeenschapszin, lokale economie en gezondheid & welzijn afgewogen aan bod komen. Integraal ontwikkelen betekent het continu afwegen van de verschillende ontwikkeldoelen oftewel een iteratief lerend proces, opdat de som der delen optimaal bijdraagt aan het gestelde doel. Het eindresultaat is een toekomstbestendige en geliefde woonwijk waar bewoners trots zijn en eigenaarschap willen tonen. De wijk is veerkrachtig en kan anticiperen op veranderende behoeften en innovaties. Een integraal afwegingskader zal als instrument gebruikt worden om inzicht te geven in de circulaire kansen en het advies om keuzes te maken tussen de verschillende circulaire ambities. Om te komen tot dit afwegingskader, doorlopen we verschillende stappen tot aan het besluitvormingsproces. We starten met deskresearch en interviews om verschillende onderwerpen in beeld te krijgen. Ook richten wij een dialoogcommissie in om de kwaliteit in het proces te borgen en op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken en ontwikkelingen. Om invulling te geven aan de uitvraag voor de circulaire gebiedsontwikkeling, organiseren wij vijf workshops. Samen met betrokkenen uit de verschillende domeinen van de gemeente Waddinxveen gaan we aan de slag met de verschillende thema’s. Hiermee zorgen we voor een breed draagvlak, snelle voortgang en begrip voor elkaars belangen.

 • Het resultaat:

  Deze stappen leiden tot een rapportage waarin de circulaire ambities voor De Dreef zijn geborgd inclusief een proces om te evalueren, bij te sturen en te innoveren van elke stap die we gaan zetten met zowel ambtelijke als bestuurlijke afstemming. Het bevat een overzichtelijk gepresenteerd kansenoverzicht en een integraal en gevalideerd afwegingskader dat later in het proces gebruikt wordt voor onder andere de beoordeling van marktpartijen en inschrijvingen. Het delen van kennis is essentieel in de transitie waar we voor staan. Om het leereffect van circulaire gebiedsontwikkeling als katalysator verder te vergroten borgen we de geleerde lessen in leerprogramma’s die afgestemd zijn op verschillende stakeholders in het gebied en binnen de gemeente. We integreren het leerproces in een omgeving die uitdaagt, enthousiasmeert én activeert met ons online gamified leerplatform.

 • Bron afbeelding: Urban Matter (https://www.urban-matter.nl/2020/06/10/happy-citizen/)

Conceptontwikkeling voor Vinkbouw

Conceptontwikkeling voor Vinkbouw

 • Vinkbouw
 • Naast dat PHI Factory in de uitvoering van projecten betrokken is, ondersteunen we ook regelmatig bedrijven in het tenderproces en bij conceptontwikkelingen.

 • Opdracht:

  Voor een prachtige tender voor een kavel in Amsterdam heeft Vinkbouw PHI Factory gevraagd om hen en het team te ondersteunen een sterke duurzaamheidsvisie neer te zetten.

 • De PHI aanpak:

  Voor deze opgave hebben we de stadsdonut van Amsterdam vertaald naar een integrale ontwerpvisie. In het midden is het sociale fundament zichtbaar: hoe we met dit woningbouwproject maximale waarde kunnen creëren voor bewoners en maatschappij. De buitenste ring geeft het ecologische plafond aan: hoe we de milieu-impact van dit project kunnen minimaliseren en circulaire en klimaatneutrale woningen kunnen realiseren.

 • Het resultaat:

  Passend binnen de hoge duurzaamheidsambities hebben we gebruik gemaakt van een zeer slim klimaatconcept: het Earth Wind & Fire (EWF)-concept. Geïnspireerd door de intelligentie van de natuur (biomimicry), zijn o.a. windkracht en zonnewarmte de drijvende krachten achter het ventilatiesysteem. Dit resulteert in een zeer energiezuinig, maar ook gezond en behaaglijk binnenklimaat. Met deze slimme en integrale ontwerpstrategie wordt het gebouw een synthese van architectuur, bouwtechniek en installatietechniek, waarbij het klimaat primair wordt geregeld met behulp van bouwkundige elementen (zie afbeelding).

Conceptontwikkeling KondorWessels Projecten

Conceptontwikkeling KondorWessels Projecten

 • KondorWessels Projecten
 • Als expert duurzaam en circulair bouwen ondersteunt PHI Factory regelmatig ontwikkelaars in het proces om een visie & ambitie voor een gebied vorm te geven. Zo ook voor KondorWessels Projecten in Arnhem.

 • Opdracht:

  Voor een ambitieuze tender voor een kavel in Arnhem heeft KondorWessels Projecten PHI Factory gevraagd om inspiratie en expertise in te brengen op het gebied van duurzaamheid (circulair & materiaalslim, aanpasbaar & flexibel, energie positief en klimaatbestendig & natuur inclusief).

 • De PHI aanpak:

  Naast dat PHI Factory KondorWessels Projecten heeft ondersteund met expertise en inspiratie op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, zijn we aan de slag gegaan om dit te matchen met de duurzaamheidsambities van de gemeente Arnhem. Op basis daarvan hebben we een sterke visie vormgegeven voor de ontwikkelopgave.

 • Het resultaat:

  In lijn met de Structuurvisie Arnhem 2020 hebben we in samenwerking met verschillende partijen een plek gecreëerd waar jong en oud weer dichter bij de natuur kunnen komen, waar natuur meer de ruimte krijgt en ook zichtbaarder wordt. Oude materialen krijgen een nieuw leven en bewoners delen hun energie én mobiliteit. Om die visie te borgen hebben we een integrale benadering van materiaal, energie, klimaat en natuur gehanteerd. Met als doel: een positieve bijdrage aan het welzijn van de bewoners én de natuur.

DGBC Paris Proof

DGBC Paris Proof

 • DGBC
 • In het Klimaatakkoord zijn voor de gebouwde omgeving doelen uitgewerkt en afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. Voor de utiliteitbouw, waar de kantorensector onder valt, werkt de Dutch Green Building Council (DGBC) met alle partners aan het Deltaplan Duurzame Renovatie. De DGBC is een landelijke maatschappelijke organisatie die door middel van kennis, tools en innovaties hun partners in staat stelt om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Zij werken samen aan het concreet en meetbaar maken van duurzaamheid om de klimaatambities te realiseren.

 • Opdracht:

  Één van onze oprichters, Yvette Watson, is op vrijwillige basis voorzitter van de werkgroep Kantoren, waar diverse vertegenwoordigers vanuit de bouwsector zijn aangesloten: zowel eindgebruikers (FMN en CREME), beleggers (IVBN), financiers (o.a. ING), uitvoerders en andere stakeholders. Een continu proces om organisaties te inspireren en activeren om hun gebouwen te verduurzamen naar Paris Proof.

 • De PHI aanpak:

  Met het Deltaplan Duurzame Renovatie werken we toe naar een Paris Proof gebouwde omgeving in 2050. 70 kWh per m² per jaar op de meter, fossielvrij, energie lokaal opgewekt, met slimme opslag. Dit moet allemaal leiden tot een CO₂-reductie van 95%. Vanuit de werkgroep Kantoren brengen we nog een tweede geluid: 'In 2050 zijn we veel meer dan Paris Proof'. De energietransitie kan niet los gezien worden van andere belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals de transitie naar een circulaire economie, een veilige en gezonde leefomgeving en een inclusieve en sociale maatschappij.

 • Het resultaat:

  Een aantal mooie stappen zijn al gezet door de werkgroep: - Een visie op de sector is geschreven: https://dgbc.foleon.com/paris-proof/routekaart-kantoren/visie-op-de-sector/ - Scenario’s over de technische mogelijkheden voor de sector zijn opgesteld, met de aan deze doorrekening verbonden investeringskosten https://dgbc.foleon.com/paris-proof/routekaart-kantoren/scenarios/ - Acties en doelen van de routekaart zijn in zes categorieën verdeeld: https://dgbc.foleon.com/paris-proof/routekaart-kantoren/acties/ - Er is een procesflow voor bedrijven om een routekaart naar ParisProof te maken voor je eigen gebouw(portefeuille) gemaakt. - Een lijst van veertien slimme tools en proces-aanpakken om tot concrete maatregelen te komen om je gebouw te verduurzamen is beschikbaar gemaakt: https://www.dgbc.nl/paris-proof-partnertools-258 Om nog een stap verder te gaan zijn we samen met een gedreven team bezig met een oplossing om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen, door een vehikel te maken als het VVE construct (vigerende wetgeving). Een VVE is wettelijk verplicht om de kosten voor meerjarenonderhoud te begroten en te reserveren. Wat nu als wij dezelfde vehikel gebruiken voor de verduurzamingsopgave van de utiliteitsbouw? Eigenaar en huurder sparen samen voor het ParisProof maken van het gebouw gekoppeld aan het verduurzamingsplan van het specifieke gebouw. Vanuit de werkgroep Kantoren van DGBC hebben we de berekening 'platgeslagen' en dan kom je op basis van de 34 miljard investering die nodig is voor de totale sector, op basis van het aantal m2 en de resterende tijd tot 2050 uit op meer behapbare getallen; gemiddeld 9,- euro per m2 per jaar voor een eigenaar en voor een huurder. Dat lijkt ineens heel overzichtelijk en realistisch. Samen met Dudok zijn we nu aan het kijken hoe dit in wet- en regelgeving kan worden geborgd om vervolgens draagvlak te gaan creëren bij de gebouweigenaren, huurders en de politiek. Zo zorgen we ervoor dat het gezamenlijk sparen voor het verduurzamen van gebouwen de norm wordt, zowel voor gebouweigenaren als huurders.

Duurzaam inkoopbeleid - Noord-Holland

Duurzaam inkoopbeleid - Noord-Holland

 • Provincie Noord-Holland
 • De Provincie Noord-Holland is zich bewust van de grote uitdagingen die de wereld het hoofd moet bieden. Om dat te kunnen doen, zijn wetenschappers, studenten, betrokken burgers en medewerkers van de Provincie Noord-Holland nodig die een bijdrage willen leveren aan een gezonde, duurzame, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. De Provincie Noord-Holland heeft reeds een aanzet gedaan voor een duurzaamheidsbeleid waarin de Sustainable Development Goals een plek hebben gekregen. Deze wilde ze vertalen naar het inkoopbeleid.

 • Opdracht:

  De Provincie Noord-Holland heeft PHI Factory en Adjust gevraagd om een nieuw, gedragen duurzaam inkoopbeleid op te leveren. In de scope van de opdracht zat tevens een implementatieadvies en trainingen om de medewerkers mee te nemen in dit nieuwe beleid. Hierin vervulde PHI Factory de rol van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen expert en Adjust die van Inkoopexpert.

 • De PHI aanpak:

  Om te komen tot een nieuw, gedragen duurzaam inkoopbeleid, is in co-creatie met de Provincie Noord-Holland een proces doorlopen in 5 stappen: Interne analyse: Voor de interne analyse zijn de beschikbare documenten van de Provincie geanalyseerd door deskresearch en zijn er een aantal interviews gehouden. Dit alles om niet op nul te beginnen, maar gebruik te maken van alles wat er al in de organisatie aanwezig is. Strategie en ambitie bepalen: In stap 2 zijn we aan de slag gegaan met het bepalen van de strategie en ambitie. Dit hebben we gedaan door middel van een aantal interactieve visie- en ambitiesessies met betrokken stakeholders. De uitkomsten van de ambitiesessies zijn vertaald in een onepager met de vier kernpunten waar de provincie zich in haar inkoopbeleid op wil richten: circulair, klimaatneutraal, sociaal en ethisch. Deze kernpunten zijn in samenspraak met de betrokkenen verder uitgewerkt. Gedeputeerde Zita Pels: “Met het inkoopvolume van de provincie, kunnen en moeten we echt een verschil maken. Door deze 4 thema’s als leidraad te gebruiken bij onze inkopen, nemen we in de eerste plaats zelf onze verantwoordelijkheid om onze klimaatdoelen te behalen en geen verdere schade toe te brengen. Daarnaast willen we op deze manier actief het ontwikkelen en toepassen van innovatieve oplossingen stimuleren. Door dat ook uit te dragen en te delen met anderen ontstaat er hopelijk een sneeuwbaleffect.” Om de medewerkers van de Provincie Noord-Holland te inspireren op het gebied van duurzaamheid, zijn er een aantal gave inspiratiesessies georganiseerd. Daarnaast is een digitaal rondetafelgesprek georganiseerd met de meest betrokken ketenpartners van de provincie. Van ambitie naar praktijk Na het bepalen van de ambitie en het inspireren van de medewerkers, zijn we aan de slag gegaan met het concretiseren van het duurzaam inkoopbeleid. Het besluitvormingsproces rondom het nieuwe inkoopbeleid is door PHI Factory en Adjust begeleid en alle informatie uit voorgaande sessies is hierin meegenomen om te komen tot een breed gedragen beleid.

 • Het resultaat:

  Het nieuwe duurzame inkoopbeleid is opgeleverd is gepresenteerd. Voor de implementatie hebben we een infographic gemaakt, een implementatieadvies opgeleverd en een aantal trainingen georganiseerd. Met als doel medewerkers van de Provincie Noord-Holland mee te nemen in wat duurzaam inkopen is. Meer lezen over dit project? Op Duurzaam Ondernemen verscheen een artikel over het nieuwe inkoopbeleid met o.a. een bijdrage van de gedeputeerde Zita Pels. Daarnaast is het inkoopbeleid (zie onderstaande afbeelding) en meer achtergrondinformatie te lezen via de site van de Provincie Noord-Holland.

 • Duurzaam Ondernemen: artikel inkoopbeleid Zita Pels

Bouw Verkeersleidingpost Utrecht

Bouw Verkeersleidingpost Utrecht

 • ProRail
 • De verkeersleiding van ProRail is verantwoordelijk voor de treinenloop in Nederland. In Nederland stonden 13 verkeersleiding posten, een aantal posten werden gecentraliseerd, een van deze nieuwe posten is gebouwd in Utrecht. Precies in de splitsing tussen de treinsporen naar Amsterdam en Woerden en staat het gebouw voor de nieuwe Verkeersleidingspost van ProRail bij Utrecht bij het grootste station van Nederland.

 • Opdracht:

  Geerke Versteeg (in opdracht van Humanagement), was betrokken bij de bouw als facilitair projectleider en eveneens verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en financiën. Zij was betrokken vanaf het investeringsvoorstel tot aan de opening. Daarnaast heeft Geerke naast de gehele facilitaire inrichting ook twee pilotprojecten begeleid; circulair inkopen van kantoorinrichting en vloerbedekking. In samenwerking met REBus en de Rijksoverheid is ProRail in maart 2013 het duurzame pilotproject gestart bij de nieuwbouw van de verkeersleidingpost. Het uitgangspunt van het pilotproject was het terugdringen van grondstoffengebruik via inkoopbeleid en ervaring opdoen met circulaire businessmodellen, als eerste stap richting een circulaire bedrijfsvoering.

 • De PHI aanpak:

  Door bij de bouw en het ontwerp steeds vanuit het Facility Management perspectief te kijken is het eindgebruikersperspectief geborgd. De verantwoordelijkheid voor de communicatie heeft er mede voor gezorgd dat binnen het bouwproject steeds geklankbord werd met de eindgebruikers. Het uitgangspunt was enerzijds een mooi, goed te onderhouden en praktisch facilitair gebouw en anderzijds is er ervaring opgedaan met circulair inkopen.

 • Het resultaat:

  Het eindresultaat mag er zijn. In het uiteindelijke ontwerp staan de gebruikers centraal. Het uitgangspunt is dat zij zo goed mogelijk hun werk kunnen uitoefenen. Het epicentrum van de nieuwe verkeersleidingspost vormt de seinzaal, een grote kolomloze ruimte van circa 1.000 m² van waaruit alle ProRail-medewerkers zicht hebben op het spoor en de omgeving. In het nieuwe gebouw wordt het binnenklimaat op een duurzame wijze gerealiseerd. De oriëntatie van de seinzaal, het gevelontwerp, drievoudig glas, hybride koelmachines en een energiedak dragen bij aan een comfortabele werkomgeving met veel daglicht. De verkeersleidingspost naar ontwerp van Gortemaker Algra Feenstra heeft twee internationale architectuurprijzen in de wacht gesleept. De jury verklaart: “Een intrigerend gebouw dat zelfs voor kijkers indrukwekkend is als het snel voorbij komt.”

 • Samenvatting: PIANOo – Pilot circulaire inkoop kantoorinrichting ProRail

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.