Circulaire inkooppilots

Circulaire inkooppilots

 • Rijkswaterstaat
 • Rijkswaterstaat was partner in het internationale project REBus wat zich inzette voor het ondersteunen van circulair inkopen in Nederland en Europa. PHI was verantwoordelijk voor de dataverzameling van 44 circulair inkoop pilots in Nederland, de analyse en kennisdeling zowel voor Nederland als voor verspreiding in Europa.

 • Opdracht:

  REBus (Resource Efficient Business Models) was een Europees project dat gedeeltelijk uitgevoerd werd in Engeland en gedeeltelijk in Nederland. In Nederland was de uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat en zij willen inkopers en marktpartijen inspireren om al bij de eerste vraag naar een product of dienst na te denken over waardebehoud van grondstoffen in de gehele keten. PHI was projectleider communicatie en verantwoordelijk voor de dataverzameling, analyse en kennisdeling van vijf sectoren; bouw & GWW, catering, kantoorinrichting, ict en textiel.

 • De PHI aanpak:

  Op projectmatige wijze en doormiddel van het afnemen van interviews hebben we invulling gegeven aan het ontsluiten van de geleerde lessen voor anderen. Samen met het communicatiebureau en een vertaalbureau zijn de opgeleverde producten aantrekkelijk vormgegeven en vertaald. 

 • Het resultaat:

  Binnen dit project zijn in samenwerking met de Green Deal Crculair Inkopen 43 factsheets gemaakt van circulair inkoop pilots, 4 sectorrapportages, 2 lessons learned documenten, artikelen van cases en de sectorrapportages, twee webinars, een totaalrapportage en een congres. Alle output is gedeeld op de website van PIANOo en Circulair Ondernemen. Hier vind je de directe links naar de sectoren en de bijbehorende facstheets: bouw & GWWfacilitair overigkantoorinrichtingicttextieloverig.

Circular Economy Boostcamp

Circular Economy Boostcamp

 • Humanagement
 • De ambitie van Humanagement is om circulariteit in te bedden in de haarvaten van de organisatie. Zij willen namelijk al hun klantorganisaties meer circulair achterlaten! Om het kennisniveau van alle medewerkers een boost te geven heeft Humanagement aan ons gevraagd een Circulair Economy Boostcamp samen te stellen. Op basis van ons learninglab hebben we een programma op maat vormgegeven.

 • Opdracht:

  Om het kennisniveau van alle medewerkers een boost te geven heeft Humanagement aan ons gevraagd een Circulair Economy Boostcamp samen te stellen.

 • De PHI aanpak:

  4 modules; basiskennis circulaire economie, circulair inkopen, circulair Facility Management en circulair bouwen, businessmodellen, samenwerken, praktijkcarrousel met circulaire experts en een rondleiding door het inspirerende praktijkvoorbeeld van Alliander.

 • Het resultaat:

  Door de mix van theorie, praktijk, spel, huiswerkopdrachten, speeddaten en coaching kunnen Humanagers het geleerde toepassen in projecten.

 • Quote
 • 'Het een idee van een Boostcamp is volgens mij dat je op scherp gezet wordt en uitgedaagd wordt om tot concrete actie over te gaan. Dat is precies wat de Circulaire Boostcamp van PHI Factory voor ons team heeft gedaan! Een inhoudelijk sterk en afwisselend programma heeft ons geholpen om onze circulaire ambities te concretiseren. Een mooie start van hopelijk een lange samenwerking!'
 • Gerard de Bruijn, directeur Humanagement
Analyse circulair inkoop criteria

Analyse circulair inkoop criteria

 • Rijkswaterstaat
 • Rijkswaterstaat heeft een schat aan data verzameld voor het project REBus over circulair inkopen in Nederland. PHI is gevraagd om een praktisch onderzoek uit te voeren naar de gebruikte criteria binnen deze aanbestedingen, zodat deze gedeeld konden worden tijdens het 'Circular Procurement Congress in Tallinn'.

 • Opdracht:

  Rijkswaterstaat was de uitvoeringsorganisatie van het internationale project REBus. PHI heeft in dit project de rol gehad van communicatieprojectleider waarbij we verantwoordelijk waren voor de dataverzameling van 44 circulair inkoop pilots in Nederland, de analyse en kennisdeling. Als vervolg hierop had Rijkswaterstaat de behoefte om een diepere analyse te maken op de gebruikte inkoopcriteria. 

 • De PHI aanpak:

  Eerst zijn er 11 aanbestedingsprojecten geselecteerd, welke geschikt waren om te analyseren. Vervolgens zijn alle gebruikte criteria en doorlopen processtappen aangevuld en geanalyseerd. De samenvatting hiervan is getoetst door een expertpanel.

 • Het resultaat:

  Het vooronderzoek circulair inkoop criteria was input voor de opdrachtnemer die de aanbesteding wint om voor meerdere jaren de landelijke inkoopcriteria te updaten. Deze aanbesteding is in de markt gezet door Rijkswaterstaat in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is het resultaat gedeeld tijdens het 'Circular Procurement Congress in Tallinn'. Highlights uit de rapportage waren:

  1. Veel gewerkt met een selectiefase, waarin er een visie op circulariteit uitgevraagd wordt, eventueel met referenties die deze visie ondersteunen.
  2. Veel gewerkt met een plan van aanpak in de gunningsfase, waarin de markt hun creativiteit kwijt kan om invulling te geven aan het vraagstuk.
  3. Het werken met een groeimodel en bijbehorende KPI's.
  4. Tools worden ingezet om de materiaalstaat/paspoort/bills of materials uit te vragen.
Naar een circulair en energieneutraal gebouw

Naar een circulair en energieneutraal gebouw

 • Koninklijke Bibliotheek
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB), de Nationale Bibliotheek van Nederland, staat aan de vooravond van een complex huisvestingsvraagstuk. De KB heeft hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid: circulair en energieneutraal. PHI Factory ondersteunt de KB bij het vormen van een huisvestingsvisie met duidelijke ambities en de vertaling naar een plan van aanpak voor de interne organisatie en de aanbestedingsstrategie. Om de duurzame en circulaire ambities waar te maken wil de KB innovatief aanbesteden. Het doel hierbij is om kennis, creativiteit en ontwikkelingen in de markt optimaal te benutten en tegelijkertijd de transactiekosten en doorlooptijd van de aanbesteding te beperken.

 • Opdracht:

  PHI definieert en formuleert samen met de interne organisatie de huisvestingsvraag en de waarde propositie voor de KB, waarbij het gebouw als bedrijfsmiddel wordt ingezet. Een gebouw dat maximaal de ambities van de KB ondersteunt. PHI is gevraagd om adequaat invulling te geven aan de ambities ten aanzien van circulair en energie neutraal (ver-)bouwen en om de interne organisatie te versterken bij het voorbereiden van de aanbesteding.

 • De PHI aanpak:

  Op projectmatige wijze de organisatie ondersteunen om alle betrokkenen mee te nemen in het proces, waarbij communicatie en samenwerking belangrijke aandachtspunten zijn.

 • Het resultaat:

  De KB wil de kennis en ervaringen die opgedaan worden ten aanzien van circulair en energie neutraal bouwen intensief delen met haar omgeving en een inspiratiebron zijn voor andere organisaties. Het huisvestingsvraagstuk is een pilotproject in de programma’s Green Deal Circulaire Gebouwen en Kantoor vol Energie.

Van ambitie naar inkoop circulaire werkkleding

Van ambitie naar inkoop circulaire werkkleding

 • NVRD
 • De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Voor het project circulaire werkkleding participeerden een aantal leden van de NVRD samen met PHI in een werkgroep. Het doel: een gezamenlijke ambitie neerzetten en beweging creëren in de markt.

 • Opdracht:

  Voor de afvalsector is de transitie naar een circulaire economie een fundamentele verandering met zowel kansen als bedreigingen. Het project ‘wij maken werk van circulair’ is gestart na het jaarcongres 100% circulair in 2016 en valt uiteen in twee thema’s te weten het circulair inkopen van minicontainers en werkkleding. Het project richt zich vooral op het stimuleren en faciliteren van de rol van gemeenten en publieke afvalbedrijven als inkopers van circulaire producten. 

 • De PHI aanpak:

  Voor het project circulaire werkkleding participeerden een aantal leden samen met PHI in een werkgroep. PHI heeft samen met de NVRD de workshops verzorgd om de ambities van de werkgroepleden op te halen. De NVRD heeft de unieke positie dat zij een netwerkorganisatie is. Door met- en door leden te werken aan de ambities, kan er centraal worden uitgevraagd aan de markt. Deze zijn vervolgens vastgelegd in een ambitiedocument. 

 • Het resultaat:

  De ambities van de deelnemers liepen uiteen, maar richten zich vooral op het herinzetten van zelf ingezameld textiel voor de eigen werkkleding. Door het ontbreken van concrete aanbestedingstrajecten op het gebied van werkkleding ontbrak de urgentie bij de deelnemers. De werkgroep is afgerond met een handreiking circulaire werkkleding.

Programma Circulaire Economie roadshow

Programma Circulaire Economie roadshow

 • Rijkswaterstaat
 • Rijkswaterstaat wil in 2030 50% minder grondstoffen verbruiken en 100% circulair werken. In het kader van het Impulsprogramma heeft Rijkswaterstaat PHI gevraagd om 13 workshops te geven tijdens de roadshow CE.

 • Opdracht:

  Een organisatie brede verdieping van de kennis van de Circulaire Economie. PHI Factory verzorgt 13 workshops op maat gemaakt voor de verschillende landelijke en regionale organisatieonderdelen.

 • De PHI aanpak:

  Beginnend met een basispresentatie wordt de kennis van de medewerkers vergroot en op eenzelfde basisniveau gebracht. Daarna wordt bij elk organisatieonderdeel dieper ingaan op specifieke CE thema’s en cases die op dit moment spelen.

 • Het resultaat:

  PHI realiseert een inspirerende roadshow door de hele organisatie met inspirerende workshops afgestemd op de specifieke behoeften van elk organisatieonderdeel.

Aanbesteding kantoorinrichting provincie

Aanbesteding kantoorinrichting provincie

 • Provincie Utrecht
 • De provincie Utrecht heeft zich ten doel gesteld om in 2020 minimaal 10% procent van haar totale beïnvloedbare inkoopbudget circulair aan te besteden! Na een circulaire aanbesteding voor ICT hardware is nu kantoorinrichting aan de beurt voor het Provinciehuis in Utrecht. Hiervoor vroegen ze PHI om hen te ondersteunen.

 • Opdracht:

  Provincie Utrecht is in 2012 verhuisd naar een nieuw Huis voor de provincie, het voormalige Fortis-pand op kantorenpark Rijnsweerd in Utrecht. Bij de verhuizing van de provincie is haar hele kantoorinrichting nieuw aangekocht. Het is de verwachting dat de huidige inventaris de komende jaren in omvang zal toenemen. Daarnaast ondertekende de provincie begin 2017 het Nationale Grondstoffen akkoord dat erop gericht is om in 2030 in Nederland 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en dat er in 2050 in Nederland sprake is van een 100% circulaire economie. Ook heeft de Provincie zich verbonden aan het inzetten van het inkoopinstrument om de circulaire economie te versnellen, met de doelstelling van 10% circulaire inkoop in 2020 en om in 2050 100% te zijn overgestapt naar een circulaire economie.

  De aanbesteding Circulair onderhoud en circulaire aanvulling kantoorinrichting (meubilair) loopt vooruit op dit streven en is het eerste grootschalige project van de provincie dat is gericht op hoogwaardig hergebruik van producten en materialen. In voorgaande jaar heeft de provincie reeds gepilot met circulaire ICT hardware

 • De PHI aanpak:

  PHI is gevraagd om het tenderteam te ondersteunen bij het formuleren van de projectambities, aanbestedingsstrategie en vraagstelling. De provincie had al een visie circulair inkopen geformuleerd. De provincie wil haar bestaande kantoormeubilair zo lang mogelijk in functionerende en representatieve staat houden. De afschrijvingstermijn, op dit moment acht jaar, is daarin niet meer bepalend voor de levensduur van het materiaal. Hoogwaardig wil dan ook zeggen dat het de waarde van het meubilair én de componenten voor de provincie en de hele productieketen zo lang mogelijk zo hoog mogelijk blijft, met een juiste verhouding tussen kwaliteit, functionaliteit en prijs. Op basis van de aanwezig informatie (visie circulair inkopen en de organisatie strategie) hebben we de visie en ambities opgesteld voor de aanbesteding. 

 • Het resultaat:

  De ambities zijn vormgegeven in een poster, evenals een uitvraag voor een marktconsultatie. In juni 2018 heeft de provincie een marktverkenning uitgevoerd onder geïnteresseerde producenten en leveranciers van kantoormeubilair en kantoorinrichters. De verkenning was bedoeld om te onderzoeken wat de kantoorinrichtingsmarkt nu en in de nabije toekomst heeft te bieden aan circulaire producten en diensten. De resultaten hiervan worden nu verwerkt in het aanbestedingsdossier.

Roadmap Innovatief Inkopen gemeente

Roadmap Innovatief Inkopen gemeente

 • Gemeente Den Haag
 • Het programma Innovatief Inkopen staat hoog op de agenda van de gemeente Den haag. Doel van dit programma is om de organisatie in beweging te krijgen op het vlak van innovatief inkopen. PHI heeft als adviseur innovatief inkopen het programmateam ondersteund met het vertalen van het programma naar een overzichtelijke roadmap.

 • Opdracht:

  De gemeente werkt op verschillende vlakken aan innovatief en circulair inkopen. PHI Factory is gevraagd om de gemeente te begeleiden om deze puzzelstukjes een logische plek te geven in een stappenplan met een kop en een staart. 

 • De PHI aanpak:

  Het programma innovatief inkopen is opgebouwd langs vier lijnen te weten; blik verruimen, samenwerken, leren, inbedden & borgen. In een aantal sparringssessies is er samen met de gemeente de samenhang der dingen aangebracht in het programmaplan.  

 • Het resultaat:

  Een visueel aantrekkelijk vormgegeven roadmap voor het programma Innovatief Inkopen, met een achterliggende excel voor de acties per stap.

Van ambitie naar exploitatie ICB Utrecht

Van ambitie naar exploitatie ICB Utrecht

 • ProRail
 • Incidentenbestrijding (ICB) van ProRail is verantwoordelijk voor het ‘vrij baan maken’ na een calamiteit op het spoor, bijvoorbeeld een ontsporing met slachtoffers of grote brand. Dit project behelst de bouw van een nieuwe incidentenbestrijdingspost voor Randstad Noord (Utrecht).

 • Opdracht:

  PHI is adviseur circulair bouwen en ondersteund het projectteam met het besluitvormingsproces en het vertalen van de ambitie naar de aanbesteding.

 • De PHI aanpak:

  Mensgericht zoeken naar de juiste mix van training over circulair bouwen en inkopen, innovatief inkopen, bestaande structuren en teamleden. Hierbij haken we steeds aan bij de bestaande ambities die zijn vastgelegd in het Meerjarenduurzaamheidsplan van ProRail en werken we samen met de afdeling duurzaamheid (LJV) en Procurement.

 • Het resultaat:

  Goedgekeurd contracteringsplan, momenteel stellen we de aanbestedingsdocumenten op.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.