Toegankelijke factsheets circulair inkopen

Toegankelijke factsheets circulair inkopen

 • PIANOo
 • Inkoop heeft een sleutelrol bij de transitie naar de circulaire economie. Om dit kracht bij te zetten zijn er de afgelopen jaren meerdere initiatieven gestart om een impuls aan circulair inkopen te geven (bijvoorbeeld de Green Deal Circulair Inkopen).

  Naast deze initiatieven wil PIANOo circulair inkopen ook echt de nieuwe norm maken. Het is hierbij belangrijk om de doelgroep te voorzien van relevante en recente informatie. Veel partijen experimenteren met circulair inkopen en behalen mooie resultaten, maar er zijn nog steedsobstakels te overwinnen. Nog te weinig wordt deze informatie en ervaring met elkaar gedeeld, waardoor voor veel organisaties circulair inkopen nog een brug te ver lijkt. Daarom heeft PIANOo een aantal factsheets laten ontwikkelen over nieuwe projecten op het gebied van circulair inkopen.

  6 verkenningen over toonaangevende circulair inkopen trajecten

 • Opdracht:

  PHI kreeg de opdracht om 6 inhoudelijke verkenningen op te stellen die inzicht geven in de successen en de lessen uit circulaire inkooptrajecten verspreid over 4 verschillende sectoren, namelijk Energie, GWW, Mobiliteit en Kantoorinrichting. Het doel van deze inhoudelijke verkenningen is om bij te dragen aan, en de doelgroep te ondersteunen in de transitie naar een circulaire economie. Met deze doelstelling in gedachten moesten de verkenningen ingaan op: de successen, de obstakels, en de lessen die andere organisaties daaruit kunnen trekken. Daarnaast doken we dieper in de materie door uitgebreid in te gaan op het proces, de betrokken partijen en het behaalde resultaat.

 • De PHI aanpak:

  Op basis van een aantal vooraf geformuleerde stappen werden 6 inhoudelijke factsheets opgesteld. In eerste instantie is er een inventarisatie gedaan van mogelijke koplopertrajecten waarvan de meest geschikte in samenspraak met PIANOo zijn geselecteerd. Daarna werd er voor alle projecten deskresearch gedaan en de relevante beschikbare documentatie geanalyseerd. De informatie die nog mistte werd vervolgens opgehaald door middel van interviews met betrokken stakeholders in het project. Per koplopertraject zijn 1 à 2 personen geïnterviewd. De informatie uit de interviews is verwerkt en samengevoegd met de eerdere resultaten om te komen tot de factsheets.

 • Het resultaat:

  Een zestal inhoudelijk sterke, maar toegankelijke factsheets die relevant zijn voor organisaties binnen verschillende sectoren die aan de slag willen met circulair inkopen. Concrete geleerde lessen worden gedeeld ter inspiratie en verdere ontwikkeling van circulair inkopen. Wist je bijvoorbeeld dat het circulaire viaduct tot wel 200 jaar mee kan gaan? En dat het circulaire fietspad voor 75% uit lokaal hergebruikt betonganulaat bestaat? Je vindt alle factsheets via onderstaande links.

 • Rijkswaterstaat experimenteert met circulair viaduct

  GVB op weg naar klimaatneutraal in 2025

  Gelderland en Overijssel gebruiken gezamenlijk inkoopkracht voor laadpunten

  Gemeente Apeldoorn keert het proces om bij circulair fietspad

  Den Haag gaat voor lokale energie en extra opwekcapaciteit

  Luchtverkeersleiding Nederland zoekt een circulaire partner

Samen impact maken met integrated facility management

Samen impact maken met integrated facility management

 • Nationale Nederlanden
 • Nationale Nederlanden (NN) is een 5-jarige overeenkomst aangegaan met HEYDAY Facility Management. NN wil als vooraanstaande dienstverlener in de financiële sector duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal zetten in haar bedrijfsvoering.

  Daarbij wil NN een impact maken in zowel de eigen dienstverlening als bij haar klanten. Gedurende deze samenwerkingsperiode willen NN en HEYDAY dan ook samen invulling geven aan de duurzame doelstellingen van de organisatie. Om dat te bewerkstelligen formuleerden de partijen een gezamenlijke ambitie, strategie en concrete aanpak richting circulair integrated facility management.

  Samen impact maken met integrated facility management: een FM roadmap

 • Opdracht:

  HEYDAY vroeg PHI Factory om te faciliteren in het komen tot een ambitie, strategie en aanpak voor het behalen van de duurzame doelstellingen van HEYDAY bij NN. Hierbij vervulde PHI zowel een rol als facilitator als expert circulair FM. 

 • De PHI aanpak:

  Om te komen tot een actieplan voor een concreet duurzaam en circulair aanbod van de uit te voeren diensten werden er drie sessies georganiseerd. Allereerst een ambitie en strategiesessie. Hierin werd een gezamenlijke visie geformuleerd. Het was zaak een goede match te vinden tussen de huidige doelstellingen van NN op het gebied van duurzaamheid en het aanbod integrated facility management van HEYDAY. Op basis van de uitkomsten van de eerste sessie hebben we in de tweede sessie heel pragmatisch een plan van aanpak met daarin concrete acties gemaakt. Vanuit een opzet van de te leveren diensten zijn de kansen geïnventariseerd.

  Vanuit de ambitie werd ook gekeken buiten de scope van de huidige samenwerking. In de vorm van een actieve werkvorm werd gekeken hoe de kansen kunnen worden benut. Met het bundelen van de kennis op circulariteit, duurzaamheid en facility management vanuit HEYDAY en PHI en het vooruitstrevende opdrachtgeverschap van NN is de uitkomst van deze sessie een uitvoerbaar duurzaam meerjarenplan. Dit plan geeft een duidelijke tijdlijn met projecten, acties, metingen en een leidraad voor communicatie. Voor elke doelstelling wordt een producteigenaar gekozen die de verdere uitvoering op zich neemt. De laatste stap in het proces, en tevens de laatste sessie, was het delen van de uitkomsten met gehele organisatie. In deze sessie hadden de producteigenaren de kans om het door hen opgezette stappenplan te presenteren. Het enthousiasme dat zij hebben opgebouwd met het formuleren van de nieuwe visie, ambitie en het actieplan straalt af op de rest van de organisatie en helpt zo in het creëren van draagvlak.

 • Het resultaat:

  Het resultaat van de drie sessies is een breed gedragen gezamenlijke visies, ambitie en een duurzaam meerjarenplan voor de samenwerking tussen HEYDAY & NN. Het is duidelijk hoe de samenwerking wordt vormgegeven ten behoeve van het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Dit stelt beide partijen in staat om samen stappen te zetten richting circulair integrated facility management.

Op weg naar afvalvrije en circulaire kantoren

Op weg naar afvalvrije en circulaire kantoren

 • Rijkswaterstaat
 • We staan voor een grote opgave: 'Nederland circulair in 2050'. Binnen het Rijk zijn er verschillende initiatieven opgezet om invulling te geven aan deze ambitie.

  Een daarvan is VANG buitenshuis, een programma dat de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD) helpt om voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt te halveren naar 1 miljoen ton. Het doel is meer recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo stappen te zetten naar een circulaire economie. Momenteel produceert de KWD-sector ongeveer 5,3 miljoen ton afval per jaar, waarvan maar de helft wordt gerecycled. Een grote kans op verbetering dus.

 • Opdracht:

  Rijkswaterstaat wilde in het kader van het programma VANG Buitenshuis een tool maken voor facility managers die aan de slag willen met het afvalvrij maken van hun kantoor. Deze tool moest ervoor zorgen dat facility managers in elk kantoor aan de slag kunnen en daar via deze tool op makkelijke en intuïtieve wijze handvatten en tips aangereikt krijgen.

 • De PHI aanpak:

  Op basis van een eerdere opzet van de wegwijzer heeft PHI geïnventariseerd wat er nu echt nodig was om deze tool werkbaar en toegankelijk te maken. De wegwijzer moest voldoende informatie bevatten voor de facility manager die net aan de gang gaat met het terugdringen van afval, evenals de FMer die al stappen heeft gezet. Tegelijkertijd moet een logische opbouw er voor zorgen dat je in een oogopslag weet waar he de informatie kan vinden die je zoekt. Samen met onze designer hebben we ervoor gekozen om een website te bouwen, gezien dit veruit het meest gebruikte medium is. Daarnaast hebben we de informatie ingedeeld in 3 fasen: inkoop, gebruiksfase en einde gebruiksfase. Naast de opbouw in 3 fasen staat de wegwijzer boordevol product specifieke tips en worden er nuttige praktijkvoorbeelden beschreven. Gedurende het proces hebben we in samenwerking met de FMN expertgroep circulaire en inclusieve economie de wegwijzer gereviewd om zo de beste mogelijke website neer te zetten.

 • Het resultaat:

  De Wegwijzer Afvalvrije Kantoren is een aantrekkelijke en toegankelijke website geworden die elke Facility Manager in zijn kracht zet om zijn of haar kantoor afvalvrij te maken. Of je nu net aan de slag gaat, of al klaar bent om circulair te gaan inkopen. Ondanks dat de wegwijzer gemaakt is voor de kantorensector is veel informatie ook toepasbaar in andere sectoren zoals de zorg of het onderwijs. Wacht dus niet langer en neem meteen een kijkje op www.wegwijzerafvalvrijkantoor.nl.

Training principes Circulair Inkopen

Training principes Circulair Inkopen

 • TU Delft
 • PHI Factory heeft in overleg met TU Delft een samenwerkingssessie georganiseerd. TU Delft heeft een circulaire campus in 2030 als ambitie en daar is de gehele organisatie mee aan de slag gegaan. TU Delft had de wens om in een halve dag door middel van een werksessie meegenomen te worden door de principes van de Circulaire Economie. Bij deze werksessie waren ongeveer 25 personen aanwezig van verschillende afdelingen. 

 • Opdracht:

  In een halve dag heeft PHI Factory de medewerkers van TU Delft, aan de hand van een quiz, meegenomen door de principes van de Circulaire Economie. De werksessie was verdeeld in 2 verschillende blokken. Elk blok bestond uit een theoriegedeelte waarbij de deelnemers op een interactieve manier zijn meegenomen en uit een praktijk gedeelte waarbij de deelnemers in groepen aan de slag gingen. De blokken bestonden uit onderstaande onderwerpen:

  • Blok 1: Circulaire Economie in de bestaande situatie
  • Blok 2: Circulaire Economie in aanbesteding 
 • De PHI aanpak:

  Aan het einde van de werksessie waren de medewerkers van TU Delft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, inspirerende voorbeelden en praktische handvatten waarmee ze aan de slag kunnen gaan. De kracht van de werksessie was de balans tussen de verschillende afdelingen en theorie/praktijk. Tijdens de werksessie ontstond er een mooie dynamiek tussen de verschillende afdelingen en werd de vraag beantwoord: hoe kunnen we gezamenlijk de ambitie van een circulaire campus in 2030 realiseren? Samen met PHI is TU Delft op dit moment nog volop bezig met het bepalen van de ambitie rondom circulaire grondstoffenmanagement.

Marktverkenning aanbesteding portiersloge

Marktverkenning aanbesteding portiersloge

 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Vanuit het programma Expertondersteuning decentrale overheden zijn wij als PHI Factory gekoppeld aan het vraagstuk van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap Delfland is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil eigen reststoffen, zoals baggerspecie en maaisel benutten als grondstof voor de circulaire economie. 

  Delfland gelooft dat dit de bouwstoffen van de toekomst kunnen zijn. Als eerste experiment willen ze een portiersloge bouwen. Delfland wil dit inrichten als een living lab waarbij er ruimte is om te experimenteren met het bouwen met de reststoffen van het waterschap. Met deze ambities heeft het waterschap aan PHI Factory gevraagd om te ondersteunen naar de aanbesteding. 

 • Opdracht:

  De opdracht was het in kaart brengen van de huidige situatie zodat deze getoetst kon worden in de markt. De marktverkenning heeft als doel gehad de markt warm te maken voor deze aanbesteding. 

 • De PHI aanpak:

  Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de betrokken stakeholders van het project. Daarnaast is er een marktverkenning georganiseerd met als doel de informatie over het project te delen en de markt warm te maken voor de komende aanbesteding.

 • Het resultaat:

  De markt is op de hoogte van de komende aanbesteding en heeft de basisinformatie wat betreft projectplanning en doel. Inmiddels heeft Delfland studenten van hogescholen uitgenodigd voor het ontwerpen van een nieuwe portierslodge voor afvalzuiveringsinstallatie De Groote Lucht met restproducten uit het zuiveringsproces. Eind januari 2020 presenteren de studenten hun slimme oplossingen en ontwerpen. De bouw van de portierslodge start naar verwachting in 2021.

Training basisprincipes Circulair Inkopen

Training basisprincipes Circulair Inkopen

 • LVNL
 • PHI Factory heeft in overleg met Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) een training Circulair Inkopen op maat gemaakt. Aan de hand van de wensen en eisen van LVNL heeft PHI Factory een dag training gegeven aan groep van 15 mensen bestaande uit inkopers, juristen, gebouwbeheerders en behoefte stellers.

 • Opdracht:

  Bij LVNL heeft PHI Factory een training circulair inkopen gegeven waarbij de training verdeeld is in 4 verschillende blokken. Tijdens de training werd LVNL in een hoog tempo meegenomen door de laatste ontwikkelingen, inspirerende voorbeelden en praktische handvatten. Elk blok bestond uit een theoriegedeelte waarbij de deelnemers op een interactieve manier door zijn meegenomen en uit praktijk gedeelte waarbij de deelnemers in groepen mee aan de slag gingen. De blokken hadden de volgende vier onderwerpen: 

  • Blok 1: Basisprincipes Circulaire Economie
  • Blok 2: Basisprincipes Circulair inkopen
  • Blok 3: LVNL-duurzaamheidsvisie
  • Blok 4: Actieplan MVI
 • De PHI aanpak:

  In 1 dag zijn de medewerkers van LVNL meegenomen door de wereld van de Circulaire Economie en zijn zij aan de slag gegaan met vraagstukken voor aankomende aanbestedingen. Tijdens deze dag zijn er zowel inhoudelijke discussies gevoerd, als over hoe het team deze uitdaging gaat aanpakken. Samen met PHI is LVNL op dit moment nog volop bezig om deze strategie te vertalen naar dagelijkse doelen. Daarbij staat er momenteel een aanbesteding circulaire kantoorinrichting in de markt.

Een Living Lab voor vastgoedinnovatie

Een Living Lab voor vastgoedinnovatie

 • The Student Hotel
 • The Student Hotel is vooruitstrevend en innovatief. Met hotel en studentenhuisvesting in één hebben ze een razend populair concept neergezet. TSH is op veel vlakken al druk bezig met het verduurzamen van hun gebouwen en de bedrijfsvoering. Maar daar stopt het niet, naast het verduurzamen van de eigen gebouwen wilde TSH ook iets bijdragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving in zijn geheel. Hierbij vroegen zij PHI om capaciteit, kennis en het juiste netwerk om de opstart van hun Living Lab een boost te geven.

 • Opdracht:

  The Student Hotel wilde samen met 3 andere founding partners een living lab programma opzetten ten behoeve van het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken in gebouwen. Dit programma richt zich op 3 verschillende partijen: vastgoedeigenaren, onafhankelijke onderzoekers en innovatieve startups. De vastgoedeigenaren dragen een uitdaging aan in een van hun gebouwen, dit gebouw wordt vervolgens gebruikt als test lab waarbij door middel van een innovatieve oplossing wordt geprobeerd het probleem van de vastgoedeigenaar op te lossen. Het resultaat wordt vervolgens gemeten en gemonitord door onafhankelijke onderzoekers en de daaruit vloeiende kennis verspreid.

 • De PHI aanpak:

  PHI is gevraagd om ondersteuning te bieden in de opstartende fase van het living lab. Enerzijds bij het verzamelen van informatie over de verschillende alternatieven op de markt, de potentiele deelnemers, kansrijke innovaties en het meedenken over de opzet en branding van het living lab. Daarnaast had PHI de taak om te inventariseren welke partners er nodig waren en met deze partijen verkennende gesprekken op te zetten. Door het benutten van ons netwerk en de nodige desk research maakte PHI een inventarisatie van de mogelijke partners. In deze fase werden er veel kennismakinggesprekken gevoerd waarna PHI een advies uitbracht op welke manier en met welke partijen in deze fase verder te bouwen aan het living lab.

 • Het resultaat:

  Inmiddels is Innovation Lighthouse live. Door de ondersteuning van PHI is er een solide basis om te bouwen aan de partnerships. Daarnaast heeft de extra capaciteit geholpen Innovation Lighthouse zo snel mogelijk in de lucht te krijgen. Hiermee krijgen innovatieve startups niet alleen de kans hun oplossingen te testen, deze kennis word ook verspreid waardoor Innovation Lighthouse bijdraagt aan het versneld verduurzamen van het bestaande vastgoed.

Circulaire logistieke dienstverlening

Circulaire logistieke dienstverlening

 • UTS
 • UTS is al jaren bezig met een duurzame bedrijfsvoering. Op meerdere vlakken gebeurt er al veel maar om deze beweging eenduidig vorm te geven zijn UTS Nederland en de UTS-vestigingen aan de slag gegaan met circulariteit. UTS heeft PHI gevraagd om dit proces te begeleiden om samen met de UTS-vestigingen, klanten en leveranciers een sterke ambitie neer te leggen.

 • Opdracht:

  UTS wil een concrete en haalbare circulaire ambitie en strategie neerleggen waarbij de kracht van alle UTS-vestigingen en UTS Nederland als overkoepelende organisatie maximaal wordt benut. Dit wil zij doen samen met haar klanten en ketenpartners om zo koploper te worden op het gebied van circulaire logistieke dienstverlening. Om deze ambitie uit te rollen zal er een helder en haalbaar actieplan worden geformuleerd.

 • De PHI aanpak:

  Op basis van een ambitiesessie heeft PHI samen met UTS bepaald wat de stip op de horizon is. De wil om te versnellen op circulariteit spreekt uit de zichtbaarheid van die stip op de horizon. Al in 2025 wil UTS concrete resultaten bereiken en hun impact aantoonbaar maken.  Deze ambitie en visie wordt getoetst bij zowel de klanten als ketenpartners van UTS. Daarbij wordt gekeken hoe UTS met haar huidige samenwerkingspartners kan versnellen en ontwikkelen om circulariteit volledig te integreren in de dienstverlening. Uiteindelijk is de laatste stap de ambitie vertalen naar een strategie en concreet actieplan. De strategie wordt geformuleerd langs 3 pijlers: Mens, CO2 en Materiaal.

 • Het resultaat:

  Op basis van de 3 pijlers, een uitgebreide inventarisatie van de huidige situatie en lopende initiatieven en een tweetal sessies met klanten en ketenpartners heeft PHI samen met UTS een roadmap gemaakt. In deze roadmap staan per pijler concrete acties beschreven. Daarnaast is er aandacht voor het meten, communiceren en borgen van de circulaire  strategie. Ten behoeve van het monitoren van de voortgang is er ook een ondersteunend document met achtergrondinformatie, relevante data en KPIs. Op basis van deze 2 tools kan UTS aan de slag met haar ambitie voor circulaire dienstverlening en daarmee een sterke positie innemen én impact maken.

Circular Integrated Facility Managament

Circular Integrated Facility Managament

 • Facilicom
 • Facilicom erkent het belang van de transitie naar een circulaire economie en daarbij ook de rol die zij kunnen spelen gezien hun positie in de markt. Hun unieke positie als regisseur van vraag en aanbod geeft hen invloed op grondstofstromen en de keten waarin ze opereren. Facilicom heeft PHI gevraagd deze ambitie voor circulaire dienstverlening verder vorm te geven.

  Op weg naar Circular Integrated Facility Management

 • Opdracht:

  PHI ontwikkelde samen met de interne organisatie een concept voor Circulair Integrated Facility Management. Hierbij wordt de rol als regisseur die Facilicom inneemt in de markt optimaal benut.

 • De PHI aanpak:

  Allereerst werd er een visie, ambitie en definitiekader bepaald. Op basis hiervan werd CIFM gedefinieerd. Met behulp van een 2-sporen aanpak werd de impact op de organisatie beschreven. Daarnaast maakten we een roadmap waarbij de implementatie van CIFM wordt beschreven door de tijd met verschillende stappen en bijbehorende activiteiten.

 • Het resultaat:

  Facilicom wordt in staat gesteld de transitie naar een circulaire economie door hun unieke positie in de markt aanzienlijk te versnellen met behulp van CIFM.

Circulariteit expert pilot project ZIP2516

Circulariteit expert pilot project ZIP2516

 • Heijmans
 • PHI werd door Heijmans gevraagd om als circulair expert deel te nemen in een pilot project wat betreft de mogelijke realisatie van een duurzame en circulaire hotspot op de Binckhorst in Den Haag. Doel van dit project was een technisch en financieel haalbaar plan neerleggen voor een exploitatieperiode van 10 jaar, binnen een tijdsbestek van 2 maanden.

 • Opdracht:

  Als expert op het gebied van circulariteit ondersteunde PHI Heijmans en de initiatiefnemers (De Mannen van Schuim & Dev real estate) in het concretiseren van de ambities en het formuleren van een plan voor de realisatie van een duurzaam en circulair multifunctioneel gebouw op de Binckhorst. Hierbij dacht PHI mee over manieren om circulariteit te integreren en hiermee zowel de technische als financiële haalbaarheid van het project te vergroten.

 • De PHI aanpak:

  In een pressure cooker van 2 maanden deelde PHI kennis, sprak zij haar netwerk aan waar nodig en dacht zij mee in de vraagstukken die deze uitdaging met zich meebrengt.

 • Het resultaat:

  Op dit moment is er nog geen financieel haalbare business case om ZIP2516 te realiseren. Desondanks heeft PHI kennis en inspiratie gedeeld met alle meewerkende partijen om zo verder aan de slag te kunnen met circulariteit.

Leernetwerk circulair inkopen Bouw & GWW

Leernetwerk circulair inkopen Bouw & GWW

 • Rijkswaterstaat
 • Het kabinet stelt in 2018 5 miljoen euro beschikbaar om via inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Eén van die impulsen is de start van 10 leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen die georganiseerd worden door Rijkswaterstaat en PIANOo.

 • Opdracht:

  Rijkswaterstaat heeft PHI gevraagd om te ondersteunen met de uitvoering van het leernetwerk circulair inkopen Bouw & GWW. Er zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd om de samenhang en integratie van circulair inkopen in de Bouw en GWW te versterken en overheden te helpen hierin stappen te laten zetten.

  Het leernetwerk wordt uitgevoerd onder de vlag van Platform Circulair Bouwen 23 (CB’23). Platform CB’23 is een verbinder tussen de lopende initiatieven gericht op het delen van kennis en een plek waar alle betrokken partijen gezamenlijke beelden opbouwen en tot afspraken komen. CB’23 is gericht op: co-creëren, concluderen en construeren. 

 • De PHI aanpak:

  Beginnend met een Plan van Aanpak en stakeholdersanalyse om vervolgens 3 á 4 bijeenkomsten te kunnen organiseren. Daarnaast zorgt PHI Factory voor de online component van het leren door kennisintensieve verslagen te maken van de bijeenkomsten en kennis te delen via de website van CB’23 en PIANOo.

 • Het resultaat:

  PHI realiseert bijeenkomsten door de inhoud af te stemmen op de specifieke behoeften van elke deelnemer aan het leernetwerk. Het doel is om de deelnemers meer inzicht te geven in de mogelijkheden voor circulariteit in de bouw en GWW en ze daarbij concrete handvaten aan te reiken.

Geleerde lessen in factsheets Circulair Textiel

Geleerde lessen in factsheets Circulair Textiel

 • Rijkswaterstaat
 • In het European Clothing Action Plan (ECAP) werkt Rijkswaterstaat als een van de uitvoerende organisaties aan negen pilots voor circulair textiel. PHI Factory verwerkt de resultaten en ervaringen in factsheets om de geleerde lessen te delen.

 • Opdracht:

  Rijkswaterstaat werkt in ECAP samen met meerdere Europese partijen, waaronder de Britse organisatie WRAP. De rol van Rijkswaterstaat was om de pilots te ontwikkelen en te begeleiden. De resultaten werden geëvalueerd door interviews af te nemen aan de hand van een vragenlijst. De negen pilotorganisaties waren o.a. modemerken, aanbieders van bedrijfskleding en een textielservicebedrijf.

  PHI Factory verwerkt de onderzoeksresultaten in Engelstalige thematische factsheets over het verloop van de projecten, de succesfactoren en de geleerde lessen.

 • De PHI aanpak:

  Op basis van de transcripten van de interviews met alle deelnemende bedrijven en de rapportages over de uitvoerig van de pilots heeft PHI Factory de resultaten op verschillende thema’s zoals samenwerking, kwaliteit, communicatie en design geanalyseerd en factsheets opgesteld. Omdat het gaat om een EU-project zijn de factsheets in het Engels geschreven.

 • Het resultaat:

  PHI Factory levert factsheets op met de thema’s: samenwerking, draagvlak, kwaliteit & garen, logistiek & transport, design en communicatie. Het doel is om kleding- en textielproducenten te inspireren om circulaire producten te maken en inkooporganisaties te inspireren om anders naar de producten te kijken.

 • Bekijk hier de factsheets.

Strategie en roadmap voor Circulaire Cateringservice

Strategie en roadmap voor Circulaire Cateringservice

 • Compass Group
 • De Compass Group heeft de ambitie elke dag een positieve bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame levensstijl van gasten en medewerkers. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderdeel van de strategie voor duurzame groei.

 • Opdracht:

  De Compass Group heeft besloten circulaire economie onderdeel te maken van hun cateringservices. PHI heeft hierin de rol van projectbegeleider.

 • De PHI aanpak:

  Om de Compass Group te begeleiden naar een gedegen circulaire cateringservice-aanbieding zal PHI de visie en ambitie bepalen, dit vertalen naar de strategie voor de bedrijfsvoering en een roadmap opstellen die de organisatie helpt met de ontwikkeling naar de praktijk.

 • Het resultaat:

  Door de drie stappen weet de opdrachtgever hoe invulling te geven aan het begrip circulariteit, wat de ambities zijn en hoe de organisatie zich gaat ontwikkelen.

Projectmanagement Circulair Inkopen Game

Projectmanagement Circulair Inkopen Game

 • In een samenwerkingsverband met vijf andere organisaties die willen versnellen naar een circulaire economie ontwikkelt PHI Factory een Circulair Inkopen Game. PHI verzorgt het projectmanagement van deze game.

 • Opdracht:

  In een samenwerkingsverband met vijf andere organisaties, namelijk Rijkswaterstaat, PIANOo, Copper8, KplusV en FMN ontwikkelt PHI Factory een Circulair Inkopen Game. Samen met Flavour, een partij met ruime ervaring op het gebied van serious games, werken we aan een spel dat deelnemers in staat stelt om op een speelse manier een stapje te zetten richting circulair inkopen. De nadruk ligt op het 'fun' element van deze game, maar tegelijkertijd wordt kennis gedeeld, ambities geformuleerd, obstakels geïdentificeerd en concrete handvaten uitgereikt om aan de slag te gaan met circulair inkopen. 

 • De PHI aanpak:

  PHI verzorgt in deze samenwerking het project management en de communicatie tussen de groep onderling en de game developer. Daarmee is PHI een belangrijke schakel en ondersteunend in het ontwikkelingsproces van de game.

 • Het resultaat:

  De game moet gaan bijdragen aan de groei van circulair inkopen, de bewustwording binnen organisaties en personen in staat stellen aan de slag te gaan met circulair inkopen ongeacht hun positie binnen de organisatie. Na het spelen van deze game hebben deelnemers niet alleen kennis gemaakt met circulair inkopen maar zijn zij ook uitgerust met handvaten om daadwerkelijk in de praktijk aan de slag te gaan.

Circulair Inkopen kantoorinrichting

Circulair Inkopen kantoorinrichting

 • ProRail
 • Verkeersleiding van ProRail is verantwoordelijk voor de treinenloop in Nederland. De nieuwe verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht is 4 juni 2015 officieel geopend. Deze post, inclusief control room van 1000 m2, ligt direct aan een knooppunt van sporen in de Cartesiusdriehoek. Geerke (destijds nog in dienst van Humanagement), was trekker van twee circulair inkoop pilots op het gebied van kantoorinrichting en vloerbedekking in de rol van Facilitair projectleider.

 • Opdracht:

  Onderzoek de kansen van circulair inkopen samen met Rijkswaterstaat en het project REBus binnen een nieuwbouwproject op de onderwerpen kantoorinrichting en vloerbedekking.

 • Het resultaat:

  Zeer leerzame pilots, als één van de eerste in Nederland. Alle leerervaringen zijn vastgelegd in een lesssons learned document. Zie hiervoor onze publicaties.

Circular Procurement Congress 2017 Tallin

Circular Procurement Congress 2017 Tallin

 • Rijkswaterstaat
 • De tweede editie van het 'Circular Procurement Congress' werd gehouden op 18 en 19 oktober 2017 in Tallinn in Estland en werd wederom mede-georganiseerd door Rijkswaterstaat. PHI Factory verzorgde het projectmanagement.

 • Opdracht:

  In 2016 heeft de eerste editie plaatsgevonden van het 'circular procurement congress' in Amsterdam voor 120 internatioanle beleidsmakers en inkopers. Het congres draait ieder jaar om het delen van good practices en handvatten op het gebied van circulair inkopen. PHI is opnieuw gevraagd als projectleider voor de organisatie van het congres voor Rijkswaterstaat wat in 2017 in Tallinn Estland plaats heeft gevonden. Dit behelsde het samenstellen van het programma, sprekers, communicatie, inschrijvingen en hospitality.

 • De PHI aanpak:

  Op projectmatige wijze hebben we het programma samengesteld met de drie andere partners van het congres; European Commission, ICLEI en het Ministerie van Estonia. Het congres duurt twee dagen, waarvan de eerste dag een netwerkdiner bevatte en een tour door Tallinn en de tweede dag volledig gevuld was met workshops en een afsluitende borrel. 

 • Het resultaat:

  Een succesvol congres, waarvan de invulling van het programma, presentaties en de webstream zijn te bewonderen op de congreswebsite www.cpcongress.eu.

Bezoekerscentrum Waalbos duurzaam

Bezoekerscentrum Waalbos duurzaam

 • Gem. Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht
 • Een open gebied onder de rook van Rotterdam, langs de oude rivierarm de Waal: het Waalbos in Rijsoord is een unieke plek waar het duurzame bezoekerscentrum Waalbos is gevestigd. Door de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is de waarde van de oude rivierarm de Waal erkend door het opstellen van een Waalvisie, waarin behoud van het landschap en de cultuurhistorische kwaliteiten die nog aanwezig zijn, worden nagestreefd. In het kader van de ontwikkelingen van het Waalbos hebben de Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW), de IJsclub Rijsoord en Omstreken (IJRO) en de Stichting de Rijsoordse Molen (SRM) de behoefte om een kleinschalig bezoekerscentrum te realiseren ten behoeve van de vrijwilligers van de drie genoemde organisaties en hun bezoekers. Het bezoekerscentrum heeft een plaats gekregen in de Waalvisie waar het als entree naar het Waalbos, de Waal en de andere natuurgebieden in de directe omgeving wordt gezien.

 • Opdracht:

  Bij de ambitie om een duurzaam en onderhoudsarm gebouw te realiseren heeft Geerke Versteeg een bijdrage geleverd in de voorbereidingsfase voor de realisatie van de bouw van het duurzame gebouw.

 • Het resultaat:

  Het gebouw heeft de vorm van een boon en is ingepakt met sedem en gras, zodat het wegvalt in het landschap. Inmiddels is het duurzame bezoekerscentrum gerealiseerd en geopend. In het filmpje is te zien wat het eindresultaat is geworden. Dronevlucht over Bezoekerscentrum de IJsvogel en het Waalbos Link naar filmpje.

Circulaire inkooppilots

Circulaire inkooppilots

 • Rijkswaterstaat
 • Rijkswaterstaat was partner in het internationale project REBus wat zich inzette voor het ondersteunen van circulair inkopen in Nederland en Europa. PHI was verantwoordelijk voor de dataverzameling van 44 circulair inkoop pilots in Nederland, de analyse en kennisdeling zowel voor Nederland als voor verspreiding in Europa.

 • Opdracht:

  REBus (Resource Efficient Business Models) was een Europees project dat gedeeltelijk uitgevoerd werd in Engeland en gedeeltelijk in Nederland. In Nederland was de uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat en zij willen inkopers en marktpartijen inspireren om al bij de eerste vraag naar een product of dienst na te denken over waardebehoud van grondstoffen in de gehele keten. PHI was projectleider communicatie en verantwoordelijk voor de dataverzameling, analyse en kennisdeling van vijf sectoren; bouw & GWW, catering, kantoorinrichting, ict en textiel.

 • De PHI aanpak:

  Op projectmatige wijze en doormiddel van het afnemen van interviews hebben we invulling gegeven aan het ontsluiten van de geleerde lessen voor anderen. Samen met het communicatiebureau en een vertaalbureau zijn de opgeleverde producten aantrekkelijk vormgegeven en vertaald. 

 • Het resultaat:

  Binnen dit project zijn in samenwerking met de Green Deal Crculair Inkopen 43 factsheets gemaakt van circulair inkoop pilots, 4 sectorrapportages, 2 lessons learned documenten, artikelen van cases en de sectorrapportages, twee webinars, een totaalrapportage en een congres. Alle output is gedeeld op de website van PIANOo en Circulair Ondernemen. Hier vind je de directe links naar de sectoren en de bijbehorende facstheets: bouw & GWWfacilitair overigkantoorinrichtingicttextieloverig.

Circular Economy Boostcamp

Circular Economy Boostcamp

 • Humanagement
 • De ambitie van Humanagement is om circulariteit in te bedden in de haarvaten van de organisatie. Zij willen namelijk al hun klantorganisaties meer circulair achterlaten! Om het kennisniveau van alle medewerkers een boost te geven heeft Humanagement aan ons gevraagd een Circulair Economy Boostcamp samen te stellen. Op basis van ons learninglab hebben we een programma op maat vormgegeven.

 • Opdracht:

  Om het kennisniveau van alle medewerkers een boost te geven heeft Humanagement aan ons gevraagd een Circulair Economy Boostcamp samen te stellen.

 • De PHI aanpak:

  4 modules; basiskennis circulaire economie, circulair inkopen, circulair Facility Management en circulair bouwen, businessmodellen, samenwerken, praktijkcarrousel met circulaire experts en een rondleiding door het inspirerende praktijkvoorbeeld van Alliander.

 • Het resultaat:

  Door de mix van theorie, praktijk, spel, huiswerkopdrachten, speeddaten en coaching kunnen Humanagers het geleerde toepassen in projecten.

 • Quote
 • 'Het een idee van een Boostcamp is volgens mij dat je op scherp gezet wordt en uitgedaagd wordt om tot concrete actie over te gaan. Dat is precies wat de Circulaire Boostcamp van PHI Factory voor ons team heeft gedaan! Een inhoudelijk sterk en afwisselend programma heeft ons geholpen om onze circulaire ambities te concretiseren. Een mooie start van hopelijk een lange samenwerking!'
 • Gerard de Bruijn, directeur Humanagement
Analyse circulair inkoop criteria

Analyse circulair inkoop criteria

 • Rijkswaterstaat
 • Rijkswaterstaat heeft een schat aan data verzameld voor het project REBus over circulair inkopen in Nederland. PHI is gevraagd om een praktisch onderzoek uit te voeren naar de gebruikte criteria binnen deze aanbestedingen, zodat deze gedeeld konden worden tijdens het 'Circular Procurement Congress in Tallinn'.

 • Opdracht:

  Rijkswaterstaat was de uitvoeringsorganisatie van het internationale project REBus. PHI heeft in dit project de rol gehad van communicatieprojectleider waarbij we verantwoordelijk waren voor de dataverzameling van 44 circulair inkoop pilots in Nederland, de analyse en kennisdeling. Als vervolg hierop had Rijkswaterstaat de behoefte om een diepere analyse te maken op de gebruikte inkoopcriteria. 

 • De PHI aanpak:

  Eerst zijn er 11 aanbestedingsprojecten geselecteerd, welke geschikt waren om te analyseren. Vervolgens zijn alle gebruikte criteria en doorlopen processtappen aangevuld en geanalyseerd. De samenvatting hiervan is getoetst door een expertpanel.

 • Het resultaat:

  Het vooronderzoek circulair inkoop criteria was input voor de opdrachtnemer die de aanbesteding wint om voor meerdere jaren de landelijke inkoopcriteria te updaten. Deze aanbesteding is in de markt gezet door Rijkswaterstaat in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is het resultaat gedeeld tijdens het 'Circular Procurement Congress in Tallinn'. Highlights uit de rapportage waren:

  1. Veel gewerkt met een selectiefase, waarin er een visie op circulariteit uitgevraagd wordt, eventueel met referenties die deze visie ondersteunen.
  2. Veel gewerkt met een plan van aanpak in de gunningsfase, waarin de markt hun creativiteit kwijt kan om invulling te geven aan het vraagstuk.
  3. Het werken met een groeimodel en bijbehorende KPI's.
  4. Tools worden ingezet om de materiaalstaat/paspoort/bills of materials uit te vragen.
Naar een circulair en energieneutraal gebouw

Naar een circulair en energieneutraal gebouw

 • Koninklijke Bibliotheek
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB), de Nationale Bibliotheek van Nederland, staat aan de vooravond van een complex huisvestingsvraagstuk. De KB heeft hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid: circulair en energieneutraal. PHI Factory ondersteunt de KB bij het vormen van een huisvestingsvisie met duidelijke ambities en de vertaling naar een plan van aanpak voor de interne organisatie en de aanbestedingsstrategie. Om de duurzame en circulaire ambities waar te maken wil de KB innovatief aanbesteden. Het doel hierbij is om kennis, creativiteit en ontwikkelingen in de markt optimaal te benutten en tegelijkertijd de transactiekosten en doorlooptijd van de aanbesteding te beperken.

 • Opdracht:

  PHI definieert en formuleert samen met de interne organisatie de huisvestingsvraag en de waarde propositie voor de KB, waarbij het gebouw als bedrijfsmiddel wordt ingezet. Een gebouw dat maximaal de ambities van de KB ondersteunt. PHI is gevraagd om adequaat invulling te geven aan de ambities ten aanzien van circulair en energie neutraal (ver-)bouwen en om de interne organisatie te versterken bij het voorbereiden van de aanbesteding.

 • De PHI aanpak:

  Op projectmatige wijze de organisatie ondersteunen om alle betrokkenen mee te nemen in het proces, waarbij communicatie en samenwerking belangrijke aandachtspunten zijn.

 • Het resultaat:

  De KB wil de kennis en ervaringen die opgedaan worden ten aanzien van circulair en energie neutraal bouwen intensief delen met haar omgeving en een inspiratiebron zijn voor andere organisaties. Het huisvestingsvraagstuk is een pilotproject in de programma’s Green Deal Circulaire Gebouwen en Kantoor vol Energie.

Van ambitie naar inkoop circulaire werkkleding

Van ambitie naar inkoop circulaire werkkleding

 • NVRD
 • De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Voor het project circulaire werkkleding participeerden een aantal leden van de NVRD samen met PHI in een werkgroep. Het doel: een gezamenlijke ambitie neerzetten en beweging creëren in de markt.

 • Opdracht:

  Voor de afvalsector is de transitie naar een circulaire economie een fundamentele verandering met zowel kansen als bedreigingen. Het project ‘wij maken werk van circulair’ is gestart na het jaarcongres 100% circulair in 2016 en valt uiteen in twee thema’s te weten het circulair inkopen van minicontainers en werkkleding. Het project richt zich vooral op het stimuleren en faciliteren van de rol van gemeenten en publieke afvalbedrijven als inkopers van circulaire producten. 

 • De PHI aanpak:

  Voor het project circulaire werkkleding participeerden een aantal leden samen met PHI in een werkgroep. PHI heeft samen met de NVRD de workshops verzorgd om de ambities van de werkgroepleden op te halen. De NVRD heeft de unieke positie dat zij een netwerkorganisatie is. Door met- en door leden te werken aan de ambities, kan er centraal worden uitgevraagd aan de markt. Deze zijn vervolgens vastgelegd in een ambitiedocument. 

 • Het resultaat:

  De ambities van de deelnemers liepen uiteen, maar richten zich vooral op het herinzetten van zelf ingezameld textiel voor de eigen werkkleding. Door het ontbreken van concrete aanbestedingstrajecten op het gebied van werkkleding ontbrak de urgentie bij de deelnemers. De werkgroep is afgerond met een handreiking circulaire werkkleding.

Programma Circulaire Economie roadshow

Programma Circulaire Economie roadshow

 • Rijkswaterstaat
 • Rijkswaterstaat wil in 2030 50% minder grondstoffen verbruiken en 100% circulair werken. In het kader van het Impulsprogramma heeft Rijkswaterstaat PHI gevraagd om 13 workshops te geven tijdens de roadshow CE.

 • Opdracht:

  Een organisatie brede verdieping van de kennis van de Circulaire Economie. PHI Factory verzorgt 13 workshops op maat gemaakt voor de verschillende landelijke en regionale organisatieonderdelen.

 • De PHI aanpak:

  Beginnend met een basispresentatie wordt de kennis van de medewerkers vergroot en op eenzelfde basisniveau gebracht. Daarna wordt bij elk organisatieonderdeel dieper ingaan op specifieke CE thema’s en cases die op dit moment spelen.

 • Het resultaat:

  PHI realiseert een inspirerende roadshow door de hele organisatie met inspirerende workshops afgestemd op de specifieke behoeften van elk organisatieonderdeel.

Aanbesteding kantoorinrichting provincie

Aanbesteding kantoorinrichting provincie

 • Provincie Utrecht
 • De provincie Utrecht heeft zich ten doel gesteld om in 2020 minimaal 10% procent van haar totale beïnvloedbare inkoopbudget circulair aan te besteden! Na een circulaire aanbesteding voor ICT hardware is nu kantoorinrichting aan de beurt voor het Provinciehuis in Utrecht. Hiervoor vroegen ze PHI om hen te ondersteunen.

 • Opdracht:

  Provincie Utrecht is in 2012 verhuisd naar een nieuw Huis voor de provincie, het voormalige Fortis-pand op kantorenpark Rijnsweerd in Utrecht. Bij de verhuizing van de provincie is haar hele kantoorinrichting nieuw aangekocht. Het is de verwachting dat de huidige inventaris de komende jaren in omvang zal toenemen. Daarnaast ondertekende de provincie begin 2017 het Nationale Grondstoffen akkoord dat erop gericht is om in 2030 in Nederland 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en dat er in 2050 in Nederland sprake is van een 100% circulaire economie. Ook heeft de Provincie zich verbonden aan het inzetten van het inkoopinstrument om de circulaire economie te versnellen, met de doelstelling van 10% circulaire inkoop in 2020 en om in 2050 100% te zijn overgestapt naar een circulaire economie.

  De aanbesteding Circulair onderhoud en circulaire aanvulling kantoorinrichting (meubilair) loopt vooruit op dit streven en is het eerste grootschalige project van de provincie dat is gericht op hoogwaardig hergebruik van producten en materialen. In voorgaande jaar heeft de provincie reeds gepilot met circulaire ICT hardware

 • De PHI aanpak:

  PHI is gevraagd om het tenderteam te ondersteunen bij het formuleren van de projectambities, aanbestedingsstrategie en vraagstelling. De provincie had al een visie circulair inkopen geformuleerd. De provincie wil haar bestaande kantoormeubilair zo lang mogelijk in functionerende en representatieve staat houden. De afschrijvingstermijn, op dit moment acht jaar, is daarin niet meer bepalend voor de levensduur van het materiaal. Hoogwaardig wil dan ook zeggen dat het de waarde van het meubilair én de componenten voor de provincie en de hele productieketen zo lang mogelijk zo hoog mogelijk blijft, met een juiste verhouding tussen kwaliteit, functionaliteit en prijs. Op basis van de aanwezig informatie (visie circulair inkopen en de organisatie strategie) hebben we de visie en ambities opgesteld voor de aanbesteding. 

 • Het resultaat:

  De ambities zijn vormgegeven in een poster, evenals een uitvraag voor een marktconsultatie. In juni 2018 heeft de provincie een marktverkenning uitgevoerd onder geïnteresseerde producenten en leveranciers van kantoormeubilair en kantoorinrichters. De verkenning was bedoeld om te onderzoeken wat de kantoorinrichtingsmarkt nu en in de nabije toekomst heeft te bieden aan circulaire producten en diensten. De resultaten hiervan worden nu verwerkt in het aanbestedingsdossier.

Roadmap Innovatief Inkopen gemeente

Roadmap Innovatief Inkopen gemeente

 • Gemeente Den Haag
 • Het programma Innovatief Inkopen staat hoog op de agenda van de gemeente Den haag. Doel van dit programma is om de organisatie in beweging te krijgen op het vlak van innovatief inkopen. PHI heeft als adviseur innovatief inkopen het programmateam ondersteund met het vertalen van het programma naar een overzichtelijke roadmap.

 • Opdracht:

  De gemeente werkt op verschillende vlakken aan innovatief en circulair inkopen. PHI Factory is gevraagd om de gemeente te begeleiden om deze puzzelstukjes een logische plek te geven in een stappenplan met een kop en een staart. 

 • De PHI aanpak:

  Het programma innovatief inkopen is opgebouwd langs vier lijnen te weten; blik verruimen, samenwerken, leren, inbedden & borgen. In een aantal sparringssessies is er samen met de gemeente de samenhang der dingen aangebracht in het programmaplan.  

 • Het resultaat:

  Een visueel aantrekkelijk vormgegeven roadmap voor het programma Innovatief Inkopen, met een achterliggende excel voor de acties per stap.

Van ambitie naar exploitatie ICB Utrecht

Van ambitie naar exploitatie ICB Utrecht

 • ProRail
 • Incidentenbestrijding (ICB) van ProRail is verantwoordelijk voor het ‘vrij baan maken’ na een calamiteit op het spoor, bijvoorbeeld een ontsporing met slachtoffers of grote brand. Dit project behelst de bouw van een nieuwe incidentenbestrijdingspost voor Randstad Noord (Utrecht).

 • Opdracht:

  PHI is adviseur circulair bouwen en ondersteund het projectteam met het besluitvormingsproces en het vertalen van de ambitie naar de aanbesteding.

 • De PHI aanpak:

  Mensgericht zoeken naar de juiste mix van training over circulair bouwen en inkopen, innovatief inkopen, bestaande structuren en teamleden. Hierbij haken we steeds aan bij de bestaande ambities die zijn vastgelegd in het Meerjarenduurzaamheidsplan van ProRail en werken we samen met de afdeling duurzaamheid (LJV) en Procurement.

 • Het resultaat:

  Goedgekeurd contracteringsplan, momenteel stellen we de aanbestedingsdocumenten op.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.